Các bạn có thể xem các ván cờ hay của các kỳ vương ở đây:
https://www.youtube.com/watch?v=ZVf9...jj2dNF&index=4