Post ván cờ bằng Flash của xqbase.com.
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 3 của 3
 1. #1
  xuan2009's Avatar
  xuan2009 Guest

  Mặc định Post ván cờ bằng Flash của xqbase.com.

  Post ván cờ bằng Flash của xqbase.com.
  Vì cách này MoveList dùng theo dạng tọa độ. Nên cần phần mềm QWIZARD
  Đây: CoTuong.rar Cảm ơn bạn abc

  Chúng ta làm như sau:

  Ví dụ ta có biên bản ván cờ Mai thanh Minh (đỏ tiên)- Trần Quới, giải Tứ hùng ngày 2/9/1985 theo cách viết của VN

  1. P2-5 P8-5 2. M2.3 X9.1 3. X1-2 M8.7 4. B3.1 X9-4 5. M8.7 B3.1 6. X2.5 T3.1 7. M3.4 M2.3 8. B3.1 B7.1 9. X2-3 P5/1 10. X9.1 P5-7 11. M4.3 P2.1 12. P5-3 X1.1 13. X9-4 X4-6 14. X4.7 X1-6 15. S4.5 P2-3 16. T3.5 X6-2 17. P8-9 X2.5 18. X3-4 P7.2 19. X4.2 M3/5 20. P9.4 X2/3 21. P9/2 B3.1 22. T5.7 P7-8 23. X4-9 M7.8 24. X9-2 M8.9 25. P3-5 P3.3 26. T7.9 P8.1 27. B5.1 M5.3 28. X2-3 P8.3 29. X3/4 X2.3 30. X3-1 P8-3 31. X1-6 S4.5 32. B5.1 B5.1 33. X6-5 Pt/2 34. X5.2 Pt-5 35. Tg5-4 P3-4 36. X5-7 X2-1 37. P9-7 M3/4 38. X7-6 X1.1 39. P5-6 P4-5 40. X6/2 X1-3 41. P7-9 Pt.1 42. X6-5 Ps-2 43. P9.5 X3/7 44. P9-6 X3-4 45. X5/1 X4.6 46. P6-8 P2/3 47. X5.3 X4-6 48. P8-4 P2.7 49. Tg4.1 P2/1 50. S5.6 P2/6 51. S6.5 P2-6 52. X5.1 B9.1 53. X5-1 P6/1 54. X1.2 B9.1

  Thì ta làm như sau: Mở XQWIZARD xong
  + Cách 1
  1- Di chuyển quân theo biên bản
  2- Chuyển sang cách ghi theo tọa độ
  (Xem hình dưới)  + Cách 2
  Dùng SAOLA chuyển sang biên bản QT ta được

  1. C2.5 C8.5 2. H2+3 R9+1 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 R9.4 5. H8+7 P3+1 6. R2+5 E3+1 7. H3+4 H2+3 8. P3+1 P7+1 9. R2.3 C5-1 10. R9+1 C5.7 11. H4+3 C2+1 12. C5.3 R1+1 13. R9.4 R4.6 14. R4+7 R1.6 15. A4+5 C2.3 16. E3+5 R6.2 17. C8.9 R2+5 18. R3.4 C7+2 19. R4+2 H3-5 20. C9+4 R2-3 21. C9-2 P3+1 22. E5+7 C7.8 23. R4.9 H7+8 24. R9.2 H8+9 25. C3.5 C3+3 26. E7+9 C8+1 27. P5+1 H5+3 28. R2.3 C8+3 29. R3-4 R2+3 30. R3.1 C8.3 31. R1.6 A4+5 32. P5+1 P5+1 33. R6.5 C+-2 34. R5+2 C+.5 35. K5.4 C3.4 36. R5.7 R2.1 37. C9.7 H3-4 38. R7.6 R1+1 39. C5.6 C4.5 40. R6-2 R1.3 41. C7.9 C++1 42. R6.5 C-.2 43. C9+5 R3-7 44. C9.6 R3.4 45. R5-1 R4+6 46. C6.8 C2-3 47. R5+3 R4.6 48. C8.4 C2+7 49. K4+1 C2-1 50. A5+6 C2-6 51. A6+5 C2.6 52. R5+1 P9+1 53. R5.1 C6-1 54. R1+2 P9+1

  Copy biên bản này và làm theo các thứ tự sau (Xem hình dưới)  Lấy biên bản theo tọa độ chỉnh sửa và hoàn thành (Xem hình dưới)  Đây là biên bản

  1. H2-E2 H7-E7
  2. H0-G2 I9-I8
  3. I0-H0 H9-G7
  4. G3-G4 I8-D8
  5. B0-C2 C6-C5
  6. H0-H5 C9-A7
  7. G2-F4 B9-C7
  8. G4-G5 G6-G5
  9. H5-G5 E7-E8
  10. A0-A1 E8-G8
  11. F4-G6 B7-B6
  12. E2-G2 A9-A8
  13. A1-F1 D8-F8
  14. F1-F8 A8-F8
  15. F0-E1 B6-C6
  16. G0-E2 F8-B8
  17. B2-A2 B8-B3
  18. G5-F5 G8-G6
  19. F5-F7 C7-E8
  20. A2-A6 B3-B6
  21. A6-A4 C5-C4
  22. E2-C4 G6-H6
  23. F7-A7 G7-H5
  24. A7-H7 H5-I3
  25. G2-E2 C6-C3
  26. C0-A2 H6-H5
  27. E3-E4 E8-C7
  28. H7-G7 H5-H2
  29. G7-G3 B6-B3
  30. G3-I3 H2-C2
  31. I3-D3 D9-E8
  32. E4-E5 E6-E5
  33. D3-E3 C2-C4
  34. E3-E5 C3-E3
  35. E0-F0 C4-D4
  36. E5-C5 B3-A3
  37. A4-C4 C7-D9
  38. C5-D5 A3-A2
  39. E2-D2 D4-E4
  40. D5-D3 A2-C2
  41. C4-A4 E3-E2
  42. D3-E3 E4-B4
  43. A4-A9 C2-C9
  44. A9-D9 C9-D9
  45. E3-E2 D9-D3
  46. D2-B2 B4-B7
  47. E2-E5 D3-F3
  48. B2-F2 B7-B0
  49. F0-F1 B0-B1
  50. E1-D2 B1-B7
  51. D0-E1 B7-F7
  52. E5-E6 I6-I5
  53. E6-I6 F7-F8
  54. I6-I8 I5-I4

  Khi đã có biên bản ta tiếp tục chỉnh sửa lại
  - Xóa toàn bộ chữ số thứ tự nước đi
  - Tất cả các nước đi cách nhau 1 khoảng trắng bằng 1 ký tự
  như dưới

  H2-E2 H7-E7 H0-G2 I9-I8 I0-H0 H9-G7 G3-G4 I8-D8 B0-C2 C6-C5 H0-H5 C9-A7 G2-F4 B9-C7 G4-G5 G6-G5 H5-G5 E7-E8 A0-A1 E8-G8 F4-G6 B7-B6 E2-G2 A9-A8 A1-F1 D8-F8 F1-F8 A8-F8 F0-E1 B6-C6 G0-E2 F8-B8 B2-A2 B8-B3 G5-F5 G8-G6 F5-F7 C7-E8 A2-A6 B3-B6 A6-A4 C5-C4 E2-C4 G6-H6 F7-A7 G7-H5 A7-H7 H5-I3 G2-E2 C6-C3 C0-A2 H6-H5 E3-E4 E8-C7 H7-G7 H5-H2 G7-G3 B6-B3 G3-I3 H2-C2 I3-D3 D9-E8 E4-E5 E6-E5 D3-E3 C2-C4 E3-E5 C3-E3 E0-F0 C4-D4 E5-C5 B3-A3 A4-C4 C7-D9 C5-D5 A3-A2 E2-D2 D4-E4 D5-D3 A2-C2 C4-A4 E3-E2 D3-E3 E4-B4 A4-A9 C2-C9 A9-D9 C9-D9 E3-E2 D9-D3 D2-B2 B4-B7 E2-E5 D3-F3 B2-F2 B7-B0 F0-F1 B0-B1 E1-D2 B1-B7 D0-E1 B7-F7 E5-E6 I6-I5 E6-I6 F7-F8 I6-I8 I5-I4

  Tiếp theo Copy rồi dán vào sau dấu = (Sát vào không để khoảng trống)

  http://www.xqbase.com/pub/flashxq.swf?MoveList=

  Thành:
  http://www.xqbase.com/pub/flashxq.swf?MoveList=H2-E2 H7-E7 H0-G2 I9-I8 I0-H0 H9-G7 G3-G4 I8-D8 B0-C2 C6-C5 H0-H5 C9-A7 G2-F4 B9-C7 G4-G5 G6-G5 H5-G5 E7-E8 A0-A1 E8-G8 F4-G6 B7-B6 E2-G2 A9-A8 A1-F1 D8-F8 F1-F8 A8-F8 F0-E1 B6-C6 G0-E2 F8-B8 B2-A2 B8-B3 G5-F5 G8-G6 F5-F7 C7-E8 A2-A6 B3-B6 A6-A4 C5-C4 E2-C4 G6-H6 F7-A7 G7-H5 A7-H7 H5-I3 G2-E2 C6-C3 C0-A2 H6-H5 E3-E4 E8-C7 H7-G7 H5-H2 G7-G3 B6-B3 G3-I3 H2-C2 I3-D3 D9-E8 E4-E5 E6-E5 D3-E3 C2-C4 E3-E5 C3-E3 E0-F0 C4-D4 E5-C5 B3-A3 A4-C4 C7-D9 C5-D5 A3-A2 E2-D2 D4-E4 D5-D3 A2-C2 C4-A4 E3-E2 D3-E3 E4-B4 A4-A9 C2-C9 A9-D9 C9-D9 E3-E2 D9-D3 D2-B2 B4-B7 E2-E5 D3-F3 B2-F2 B7-B0 F0-F1 B0-B1 E1-D2 B1-B7 D0-E1 B7-F7 E5-E6 I6-I5 E6-I6 F7-F8 I6-I8 I5-I4

  Khi đưa bài lên thì bỏ toàn bô trong cặp khóa flash
  Kết quả như sau:

  Mai thanh Minh (đỏ tiên)- Trần Quới, giải Tứ hùng ngày 2/9/1985


  Lần sau là Flash của xqbase <> Flash của tottottot qua trung gian XQWIZARDI Bay giờ mệt quá

  Đây là tô mò mẫm làm và không biết có ích lợi gì không nên nếu có gì thì mong các bạn góp ý chân thành và thông cảm. CHÀO.

 2. #2
  xuan2009's Avatar
  xuan2009 Guest

  Mặc định

  -Từ Flash của tottottot -> Flash của xqbase

  Nếu có 1 ván cờ theo Flash của tottottot như sau:

  Xu Yinchuan - Trenh A Sang
  20-11-1997 World Xiangqi Championships 1997


  Bạn muốn đưa về Flash của xqbase hoặc Saola .....thì làm như sau:
  Biên bản đó như sau:
  C2.5C8.5H2+3H8+7R1.2R9+1H8+7R9.4P3+1H2+1A6+5R1+1C5.4R4+7E3+5..................R4.3C4+8A5-6R5.4K5+1R2.4C3-1R-.6

  Bây giờ chúng ta phải chỉnh sửa nó đôi chút
  Tách nước đi của các quân cờ ra 1 khoảng trống bằng 1 ký tự trắng (Đơn giản là bạn tách chữ cái và số trước nó ra 1 khoảng trắng Vị trí giữa số và chữ tô màu đỏ bên trên). Cuối cùng thành biên bản như sau:

  C2.5 C8.5 H2+3 H8+7 R1.2 R9+1 H8+7 R9.4 P3+1 H2+1 A6+5 R1+1 C5.4 R4+7 E3+5 R1.6 C8+2 R6+5 H3+2 R6-3 R2+3 P3+1 P3+1 P7+1 H2-4 R6.7 C4.3 R7.6 H4+3 R6+1 H3-1 E7+9 H1+2 R6-3 R9+1 R4-7 C8.3 H7+6 R9.8 C2.3 H2-4 R6+3 R8+5 P5+1 R8.5 R4+7 R2+5 A6+5 C-.4 C3-1 R2-1 C3+1 R2+2 A5-6 C3-3 R4-2 C3.4 R6+3 A5+4 A4+5 A4+5 R4.3 C4+8 A5-6 R5.4 K5+1 R2.4 C3-1 R-.6

  Với cái biên bản này bạn dễ dàng đưa vào Saola hoặc bản Java .....
  Để đưa thành Flash của xqbase thì bạn mở XQWIZARDI và thực hiện như bài trước. http://www.thanglongkydao.com/report.php?p=233426

  Và cuối cùng kết quả sẽ như sau

  Xu Yinchuan - Trenh A Sang
  20-11-1997 World Xiangqi Championships 1997  -Từ Flash của xqbase -> Flash của tottottot

  Nếu ta thấy 1 ván cờ Flash của xqbase trên trang mà mình được phép trích như trang này chẳng hạn thì bạn có thể chuyển sang Saola, Java .....hoặc Flash của tottottot như sau:
  Ví dụ:

  Ván cờ Trần Quới thắng Dương Thanh Danh  Bạn lấy biên bản dạng tọa độ của ván cờ như sau:
  Đây là BB dạng tọa độ của ván cờ trên

  H2-F2 G6-G5 B0-C2 B9-C7 C0-E2 C6-C5 H0-I2 H7-F7 I0-H0 H9-G7 F0-E1 G7-F5 H0-H4 B7-A7 C3-C4 A9-B9 A0-B0 B9-B5 B2-A2 B5-B0 C2-B0 G5-G4 H4-H5 F5-G7 H5-G5 I9-I7 C4-C5 G9-E7 F2-F6 A7-A8 C5-C6 A8-F8 C6-C7 F8-F6 G5-G6 F6-F5 C7-C8 G4-H4 A2-A6 F5-G5 E1-F2 F7-F8 G6-F6 F8-G8 A6-A9 F9-E8 F6-F8 I7-I9 C8-D8 I6-I5 B0-C2 E6-E5 C2-D4 I9-I6 D4-F5 I6-A6 F5-E7

  Sữ dụng XQWIZARDI để chuyển biên bản trên sang biên bản chuẩn
  Đây là biên bản theo chuẩn tuy nhiên vẫn phải chỉnh sửa đôi chút

  1. C2.4 P7+1
  2. N8+7 N2+3
  3. B7+5 P3+1
  4. N2+1 C8.6
  5. R1.2 N8+7
  6. A4+5 N7+6
  7. R2+4 C2.1
  8. P7+1 R1.2
  9. R9.8 R2+4
  10. C8.9 R2+5
  11. N7-8 P7+1
  12. R2+1 N6-7
  13. R2.3 R9+2
  14. P7+1 B7+5
  15. C4+4 C1-1
  16. P7+1 C1.6
  17. P7+1 C-+2
  18. R3+1 C++1
  19. P7+1 P7.8
  20. C9+4 C+.7
  21. A5+4 C6-1
  22. R3.4 C6.7
  23. C9+3 A6+5
  24. R4+2 R9-2
  25. P7.6 P9+1
  26. N8+7 P5+1
  27. N7+6 R9+3
  28. N6+4 R9.1
  29. N4+5

  Thay toàn bộ chừ B thành chữ E đến đây thì Saola và Flash của tottottot có thể nhận biết nhưng Java thì chưa. Nếu chuyển tiếp N thành H thì Saola, Flash của tottottot và Java đều nhận biết được. Bạn dùng biên bản đó để làm Saola và Flash của tottottot và Java
  Dùng Find and Replace để thay cho nhanh và chính xác.
  Và đây là BB đã chỉnh sửa xong

  1. C2.4 P7+1
  2. H8+7 H2+3
  3. E7+5 P3+1
  4. H2+1 C8.6
  5. R1.2 H8+7
  6. A4+5 H7+6
  7. R2+4 C2.1
  8. P7+1 R1.2
  9. R9.8 R2+4
  10. C8.9 R2+5
  11. H7-8 P7+1
  12. R2+1 H6-7
  13. R2.3 R9+2
  14. P7+1 E7+5
  15. C4+4 C1-1
  16. P7+1 C1.6
  17. P7+1 C-+2
  18. R3+1 C++1
  19. P7+1 P7.8
  20. C9+4 C+.7
  21. A5+4 C6-1
  22. R3.4 C6.7
  23. C9+3 A6+5
  24. R4+2 R9-2
  25. P7.6 P9+1
  26. H8+7 P5+1
  27. H7+6 R9+3
  28. H6+4 R9.1
  29. H4+5

  Với cái biên bản này bạn dễ dàng đưa vào Saola hoặc bản Java .....
  Để đưa thành Flash của tottottotthì bạn thực hiện như hướng dẫn: http://www.thanglongkydao.com/report.php?p=226970

  Và đây là kết quả

  ván cờ Trần Quới thắng Dương Thanh Danh


  Đây chỉ là cách mà tôi mày mò làm, những mong có ích cho các bạn nào kém vi tính như tôi. Chắc có các cách đúng và hay hơn. tuy nhiên tôi mạnh dạn đưa kiểu mò mẫm của tôi lên chỉ để các bạn nào kém CNTT có thể làm được. Mong là có chút ít lợi ích.
  Nếu có gì chưa đúng rất mong các bạn góp ý chân thành và thông cảm. CHÀO.
  Lần sửa cuối bởi xuan2009, ngày 08-07-2012 lúc 09:14 PM.

 3. #3
  Ngày tham gia
  Jul 2009
  Đang ở
  Ha noi
  Bài viết
  2,545
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Cám ơn bác Xuân ! Hướng dẫn thì có vẻ phức tạp, nhưng bắt tay vào mới thấy cách này nhanh và tiện dụng hơn. Cám ơn bác nhiều nhé !

Post ván cờ bằng Flash của xqbase.com.

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.