Hình như mọi người đang "quên" giải này hay sao ấy ?