Mọi người lo đóng góp sớm. Quỹ đang âm rất nhiều tháng 10 đã qua chúng ta gần như không thu được đồng nào tiền sân để chuẩn bị cho tháng 1 tới đóng tiếp 3 tháng tiền sân quý I năm 2013.