Thua sao được bạn. Nếu xanh đi X6-5 thì đỏ
X4.8 buộc xanh S5/6, sau đó đỏ M8/6 chiếu tướng, Tướng xanh T5.1 sau đó bên đỏ dùng X8.3 sát cục bạn nhé.