ông trạng chơi xấu bằng cách khoét 1 lỗ tròn trên cái lọng che cho vua. và muốn đi cây nào thì ông ta chỉnh cho cái ánh nắng chui qua lỗ khoét vào quân đó.