TT Kỳ Đài Hội Quán Cờ
09h00 T7 06/04/2013

Huỳnh Văn Tẻo (Nhà Bè) Tiên Bại Nguyễn Trần Đỗ Ninh ( Đài chủ)

Thế trận Đơn Đề Mã đối Quá Cung Pháo// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
Tướng đầu trọc giữ vững ngôi Đài chủ Kỳ Đài Hội Quán Cờ...