TT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 /04/05/2013

Diệp Khai Nguyên (Q5) Tiên Thắng Nguyễn Thanh Tùng (Đài chủ)
Thế trận Phi Tượng đối Trung Pháo

FORMAT WXF
GAME Diep Khai Nguyen(vs)Nguyen Thanh Tung
TIME 20"; 1:32"
RED Diep Khai Nguyen;;;
BLACK Nguyen Thanh Tung;;;
DATE 04-05-2013// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: redDiệp Đại Hổ chiếm ngôi Đài chủ Hội Quán Cờ...