TT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 /11/05/2013

Nguyễn Hữu Hùng(Bình Phước) Tiên Thắng Ngô Quang Phẩm(Đài Chủ)

Thế trận Trung Pháo Quá Hà Xa đối Bình Phong Mã Cao Xa Bảo Mã// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red


Nguyễn Hữu Hùng chiếm ngôi Đài Chủ Hội Quán Cờ...