TT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 25/05/2013

Mông Nhi (QTĐS) Tiên Thắng Nguyễn Hữu Hùng (Đài Chủ)


Thế trận Ngũ Lục Pháo đối Bình Phong Mã Khai Thất Lộ// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red


Xi Ngạn Chảy chiếm ngôi Đài chủ của Hùng sún....
Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng là địa điểm sinh hoạt quen thuộc của nhiều anh em trong Kỳ Hội Quán...