TTTT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 01/06/2013

Lê Văn Bình (Q1) Tiên Thắng Mông Nhi (Đài Chủ)


Thế trận Trung Pháo đối Tam Bộ Hổ// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: redNgười thắng lãnh phần thưởng Tân Đài chủ , người thua cũng nhận được quà tặng là bộ cờ lưu niệm....