TT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 22/06/2013

Nguyễn Huy Lam (Bình Thạnh) Tiên Thắng Lê Văn Bình (Đài Chủ)


Thế trận Tiên Nhân Chỉ Lộ// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red


Đả bại lão tướng , Nguyễn Huy Lam lên ngôi Đài chủ Hội Quán Cờ....