Có mỗi mình em óanh từ hôm trước đến giờ vẫn thế. chán ghê.... chẳng kiếm chác được gì từ mấy ông anh