Với mục đích vừa post vừa học , tôi post những ván mình đã đọc qua chia sẻ với anh em .
Ván 1 :Thuận pháo trực xa lưỡng đầu xà đối song hoành xa , đỏ tiến hà khẩu mã .// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red


đỏ phục nước mã 7 tiến 8 chiếm ưu

biến 1// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red


2 bên cân bằng nhau

biến 2 :


// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red


đỏ chiếm ưu thế

biến 3 :// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red


đỏ chiếm ưu

Biến 4 :// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red


song phương bất biến hòa cờ .

Biến 5 :// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red


đỏ hơn quân nhưng đen có thế công nhưng khó dứt điểm , đỏ vẫn chiếm ưu thế .