TTTT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 13/07/2013

Trần Anh Duy (KTQG) Tiên Bại Nguyễn Huy Lam (Đài Chủ)

Thế trận Thuận Pháo Trực Xa đối Hoành Xa// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
Huy Lam vững vàng trên ngôi Đài chủ Hội Quán Cờ ....