TTTT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 17/08/2013

Diệp Khải Hằng (Bình Dương) Tiên Thắng Trương Á Minh ( Đài Chủ )


Thế trận Trung Pháo Quá Hà Xa đối Bình Phong Mã Lưỡng Đầu Xà// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
Diệp Tam Hổ phế quân xuất tuyệt chiêu kích bại Bạch My Ưng Vuơng trả món nợ cho Diệp Đại Hổ !