Tập thể Câu lạc bộ
Coi nhau như anh em
Nhiều khi có tranh luận
Nếu có việc quan trong
Hiếu hỷ hay tâm sự
Anh em cùng sẻ chia