Anh em tài trợ cho Hitler kinh phí tham gia Trạng cờ Quý Tỵ:
http://www.youtube.com/watch?v=9NMb-sBvDvU