Xếp hạng sau vòng bảng bảng A :

1- Kỳ Hữu 1 : 30 đ ( HSP 98-30 ) ( 16 trận 15 thắng 1 thua)
2- Tây Sơn : 27 đ ( HSP 100-28 ) ( 16 trận 13 thắng 1 hòa 2 thua )
3- Quang Trung : 25 đ ( HSP 81-47 ) ( 16 trận 12 thắng 1 hòa 3 thua )
4- AEM 2 : 16 đ ( HSP 55-73 ) ( 16 trận 6 thắng 4 hòa 6 thua )
5- TPHD : 12 đ ( HSP 57-71 ) ( 16 trận 4 thắng 4 hòa 8 thua )
6- Hà Thành : 12 đ ( HSP 55-73 ) ( 16 trận 5 thắng 2 hòa 9 thua )
7- Kỳ Siêu : 10 đ ( HSP 48-80 ) (16 trận 3 thắng 4 hòa 9 thua )
8- Hà Đông : 7 đ ( HSP 46-82) ( 16 trận 2 thắng 3 hòa 11 thua )
9- Sơn Đồng : 7 đ ( HSP 45-83 ) ( 16 trận 2 thắng 3 hòa 11 thua )

Xếp hạng sau vòng bảng bảng B :

1- Năm Cửa Ô : 27 đ ( HSP 90-38 ) ( 16 trận 13 thắng 1 hòa 2 thua )
2- Việt Sơn : 27 đ ( HSP 89-39 ) ( 16 trận 13 thắng 1 hòa 2 thua )
3- AEM 1 : 23 đ ( HSP 85-43 ) ( 16 trận 11 thắng 1 hòa 4 thua )
4- Hà Tây : 19 đ ( HSP 74-54 ) ( 16 trận 9 thắng 1 hòa 6 thua )
5- Kỳ Anh : 14 đ ( HSP 53-75 ) ( 16 trận 6 thắng 2 hòa 8 thua )
6- Đông Anh : 13 đ ( HSP 63-65 ) ( 16 trận 6 thắng 1 hòa 9 thua )
7- TLKD Hà Nội : 9 đ ( HSP 49-79 ) ( 16 trận 4 thắng 1 hòa 11 thua )
8- Kỳ Hữu 2 : 9 đ ( HSP 47-81 ) ( 16 trận 4 thắng 1 hòa 11 thua )
9- Kinh Kỳ : 1 đ ( HSP 21-107 ) ( 16 trận 1 hòa 15 thua )