Mỗi tuần các anh em tổ chức một buổi công đài để mọi người đến ủng hộ nào!!