Ngồi buồn post ít bài thơ cho mọi người cùng ngâm
1. Cờ tàn
Thiếp chống làm sao-Tốt nhập cung
Cờ tàn còn một nước là xong
Mất sĩ lấy gì che mặt tướng
Pháo chàng giờ đã gác ngang hông
Hai tượng gếch lên che gì được
Tướng thiếp bây giờ cảnh hở lưng
Ngựa xe tất cả đều sơ xác
Chàng thắng thiếp rồi có sướng không?
2. Nước cùng
Cờ tàn dí tốt nhập thâm cung
Dồn thế cờ em tướng khốn cùng
Đành quên đôi tượng không kịp đỡ
Chợt nhớ sĩ hòanh vẫn còn sung
Bình tâm tướng sĩ phòng thủ chắc
Vội vàng dí tốt chiếm hòang cung
Há phải chăng đây còn tình nghĩa ???
Mà sao cứ ép….. đến nước cùng
3. Hoa lại cờ tàn
Cờ tàn mất sỉ tượng đang banh
Bị pháo chàng đe trước cổng thành
Một chốt lăm le chờ nhập nội
Hai vua trống trải xuất cho nhanh
“Đi về một cõi” chàng chờ thiếp
“Tiến thẳng sài gòn” mụ ngóng anh
Thế cuộc cờ người sao vẩn thế
Hàng đêm trông đợi, mộng chưa thành
4. Họa cờ tàn
Đang cơn bĩ cực mã vô cung
Sĩ, tượng giương lên đỡ chẳng xong
Tướng vội ra biên nhằm tránh kiếm
Xe liền thọc xuống quét ngay hông
Pháo chơi cảm tử lui về giữ
Tốt lại ra quân đuổi đến cùng
Chuyển được thế nguy ra…thế bí
Phen này đã chịu trói hay không?
5. Giữ thành
Cờ tàn mặt tướng khá mong manh
Thu quân phòng thủ giữ cho lành
Tấn công tới tấp đà thế thắng
Phòng thủ vội vàng giữ thanh danh
Địch công pháo điệp hăm hở chiếu
Ta bền sĩ tượng nào dám banh
Cờ tàn vẫn vậy anh luôn chiếu
Mặc kệ…tướng em..cố giữ thành

Xem nhiều bài hay: Cho thuê nhà đà nẵng