LƯU LẠI KỶ NIỆM NHỮNG VÁN THẮNG CỦA KỲ VƯƠNG VIỆT NAM
VỚI KỲ VƯƠNG TRUNG QUỐC