Đài Chủ : Thang Nguyen ( Bình Phước ) vs Trần Ngọc Tiến ( Quảng Bình )

Chuyên Đề Tiên Nhân Chỉ Lộ


Sai lầm để mất Voi nên Trần Ngọc Tiến đã không cầm hòa nổi đành buông cờ
Chúc mừng tân đài chủ Thắng Nguyễn