Đề nghị anh Trung sang năm đừng mời ông bày làm trọng tài cùng với nữ .Nhìn mắt ông ngùn ngụt đầy ham muốn thế kia ai dám ngồi gần