THI ĐẤU CỜ

Tiếp tục chơi cờ hỡi các ông!
Nào ta nhảy ngựa, pháo cho lồng
Ra hà, tịnh vén xoay phòng thủ
Đẩy tốt, xe lên quyết tấn công
Chọc hiểm hai sườn quân trắng bí
Đâm sâu một chỗ tướng đen gồng
Mai mà sức đủ còn thi đấu
Được thở, thua cười hỏi sướng không?