TÀU CHIẾN CÓ THỂ BẮN NHƯ NƯỚC MÃ:

VỚI CÁCH BẮN NÀY CÁC BỘ CỜ CHƠI SỐNG ĐỘNG LÊN:BÀ CON RÃNH CHƠI THỬ NHÁ ! NÊN QUÍ TRỌNG THỜI GIAN !