Giải thưởng to thế, hơn cả Bích Quế Viên luôn, mà đánh có 1 ván thôi, có nhầm không vậy mấy bác