bản cyc XI này tàn tốt quá anh alex, nhưng trung cuộc không bén bằng bản 01012020