new : Cấp nhật book tuần Chu cát ngọa long tiểu tinh khổ bản 08.08.17 tại mục vip 3 . Đây là book có dung lượng khoảng hơn 140mb nhưng đánh biến cực mạnh .