thường thi sinh hoạt t7 va chu nhật hàng tuần hoặc sinh hoạt online trong trang wed nay.hoac đt hoi các thanh viên của CLB.cam ơn ban. Nếu còn vẫn đề gi chưa rõ. Bạn co thê hỏi tiếp