Địa chỉ: 86 Đồng Cau ,Núi Đèo,Thủy Nguyên,Hải Phòng