Tào Nham Lỗi cày điểm cũng giỏi nhỉ, xếp thứ 12 rồi cơ đấy.