Kim Tùng xuống thế rồi mà vẫn lấy số của Tưởng Xuyên hay nhỉ .....