Có thánh nào biết tìm hình cờ trên godchess.com không?
Trên đấy toàn tiếng Trung em không được, hix
thanks mọi người nhiều