Triệu Hâm Hâm (Chiết Giang) 2-0 Tiêu Cách Liên (Hồ Nam)
(Giải cá nhân toàn quốc năm 2003)