Hứa Quốc Nghĩa 0-2 Vương Thiên Nhất
(Chu Trang Bôi lần thứ 3 năm 2013)