Từ Sùng Phong (Chiết Giang) 0-2 Trịnh Duy Đồng (Tứ Xuyên)
(Cao Cảng Bôi 2017)