Hỏi ý nghĩa của từ Hãm Tịnh (hay Hãm Tỉnh)
Chào các bro, em muốn hỏi ý nghĩa của từ Hãm Tịnh (hay Hãm Tỉnh)
Cám ơn trước nhé, em tìm mãi không thấy nên mới hỏi:
1. Hãm Tịnh hay Hãm Tỉnh cái nào đúng.
2. Hãm Tịnh là gì?
3. Phi đao Hãm tịnh là gì?
4. Bố cục Hãm tịnh là gì?
5. Hãm Tịnh tốc thắng pháp là gì?

vv..vv, ko gạch đá, thanks