Bài Thơ : CON ĐƯỜNG THÀNH CÔNG !

Không gì đẹp bằng chữ NHÂN
Chữ NHÂN thêm ngã là đường thành công
Thành công quá đỗi gian truân
Gặp thời thì lọt , gặp xui thì buồn.

Nguyễn Văn Ánh cảm xúc , mọi người góp ý thử ?