Tôi cũng chưa giải được thế 1-15, đã chuyển sang các thế khác thấy dễ thở hơn, nhưng thế 1-44 cũng khoai chưa xử lý được.