Cờ giang hồ : Vua cờ thế Lê Hải Ninh chấp Hòa nguây 1 tiên rưỡi ...