Ko giám bình luận gì sợ nói thẳng nói thật lại bị gạch đá quăng