Cờ giang hồ : Lại Việt Trường ( 1,5p ) vs Tuyết Sơn Vô Ảnh 10 p