Cờ chấp 2 nước : Trạng cờ Phạm Quốc Hương quân xanh !!!