PDA

View Full Version : Ván đấu tại vòng 5 giải TLKD 2012skeleton
25-06-2012, 09:25 AM
Hoàng Thái Sơn 1-1 Phan Văn Tuấn

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 P3+1 5. H8+9 E7+5 6. R9+1 C2.1 7. R9.4 A6+5 8. R2+6 R1.2 9. C8.6 P1+1 10. R2.3 R9+2 11. C5+4 H3+5 12. R3.5 R2+7 13. A4+5 C6+4 14. R5.4 C6.3 15. R-.2 C3+2 16. R2+5 C3.2 17. P3+1 R2.1 18. P3+1 H7-6 19. R4.8 R1+1 20. H3+4 C2.4 21. H4+2 E5+7 22. R2+3 R9.4 23. C6+4 R4.6 24. C6.5 E3+5 25. C5.1 C1.3 26. E7+9 C4.3 27. E9-7 C+-1 28. E3+5 E7-9 29. P3+1 R6-1 30. R8.4 R6+2 31. H2+4 C--1 32. H4+3 C-.7 33. P3+1 R1-2 34. P3.4 R1.5 35. P4+1 A5-6 36. P1+1 R5-1 37. P1+1 C3.2 38. R2-6 C2-3 39. P1.2 P1+1 "><param NAME="movebegin" VALUE="65">

Nguyễn Huy Tùng 1 - 0 Nguyễn Tiến Cường

VALUE="1. C2.5 H8+7 2. P3+1 P3+1 3. H2+3 H2+3 4. R1.2 R9.8 5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2 7. R9+1 P1+1 8. P9+1 R1+5 9. R2+4 R1.4 10. R9.4 E7+5 11. H3+4 A4+5 12. H4+5 H7+5 13. C5+4 R4+2 14. C7-1 R8.7 15. R4+4 K5.4 16. A4+5 R4-2 17. E3+5 P7+1 18. P7+1 R7+3 19. P3+1 R4.8 20. P3+1 H2-3 21. C5.1 C2+4 22. P1+1 C8.9 23. P7+1 C9+3 24. C7+6 R8+4 25. A5-4 C9+4 26. R4.1 C9.6 27. C7-1 A5+4 28. C1+3 E5-7 29. R1.4 C6.4 30. K5+1 A4-5 31. C7.5 R8-1 32. K5-1 C4-1 33. R4.6 A5+4 34. R6+2 K4.5 35. C1-5 K5+1 36. P3+1 R8-3 37. C1+1 R8+4 38. K5+1 R8-1 39. K5-1 R8-4 40. C1-1 R8+5 41. K5+1 R8-1 42. K5-1 R8-3 43. C1+1 R8+4 44. E5-3 R8.7 45. K5+1 R7-1 46. K5-1 R7-4 47. R6.8 C2.1 48. K5.6 K5.4 49. C5.6 C4.7 50. R8-4 C1-4 51. C1-1 C7-6 52. C1.6 K4.5 53. R8+5 K5+1 54. C+.5 R7.3 55. C6.5 K5.6 56. E7+5 C1.2 57. R8.2 C7.8 58. R2.3 C8.7 59. R3+1 A6+5 60. R3-1 R3-1 61. C-.1 R3.5 62. C1+3 C7+5 63. R3-1 K6-1 64. R3-5 R5+3 65. R3.4 C2.6 66. C1-6 K6-1 67. C1.5 R5.1 68. E5-7 E3+1 69. C5.4 K6.5 70. C4+6 A5+6 71. R4.5 K5.6 72. R5+5 K6+1 73. R5.7 K6.5 74. H9+7 R1.2 75. R7-1 K5-1 76. R7.5 K5.6 77. H7-5 R2-4 78. H5+4 E1+3 79. H4+3 R2+7 80. K6.5 R2.3 81. K5+1 ">

Tôn Thất Hưng 1-0 Tạ Thanh Giang

start{
1. C2.4 p7+1 2. R1+1 h8+7
3. H2+1 h2+3 4. P7+1 a6+5
5. H8+7 c8+2 6. E7+5 p3+1
7. P3+1 e7+5 8. P3+1 e5+7
9. R1.3 e3+5 10. C4.3 h3+4
11. P7+1 h4+6 12. P7+1 h7+6
13. C8.9 c2.4 14. R9.8 r9.6
15. C3+2 c8+3 16. R3.4 h++5
17. C9.5 c8.3 18. R4+3 h6-7
19. R4+5 k5.6 20. P7+1 h7+6
21. P7.6 r1.3 22. P6+1 r3+5
23. C3-3 r3.7 24. C3.4 h6+5
25. R8+3 h5-4 26. R8.6 h4+2
27. R6.2 e5-7 28. R2.4 k6.5
29. H1+3 c3-3 30. R4.7 c3.5
31. C4.5 h2+1 32. P6.5 c5-3
33. C+.8 r7.2 34. R7-1 h1+2
35. R7.6 h2-4 36. C8.7 r2.3
37. C7.9 c5+7 38. A4+5 h4+2
39. C9+4 h2-3 40. C9+3 a4+5
41. H3+4 e7+5 42. H4-5 }end

Nguyễn Đức Hà 1-1 Lê Việt Hùng

start{
1. C8.6 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. H8+7 H2+1 5. R9.8 R1.2 6. P7+1 P7+1 7. E3+5 P1+1 8. A4+5 C2+4 9. C2+4 H7+6 10. C2+1 C2.3 11. R2.4 H6+5 12. C2.9 R2+9 13. H7-8 E3+1 14. H8+9 H5+7 15. C6.3 C3.9 16. R4.1 R8+6 17. P3+1 E7+9 18. P3+1 E9+7 19. C3+2 P3+1 20. P9+1 P3+1 21. E5+7 P1+1 22. C3.9 C9+1 23. C9+2 C5.9 24. R1.4 C++2 25. R4+6 R8+3 26. A5-4 C-.5 27. E7+5 P9+1 28. H9+8 P5+1 29. H8+7 P5+1 30. H7+9 A4+5 31. H9+7 K5.4 32. R4.6 C5.4 33. A6+5 P5.4 34. E7-9 P4+1 35. E9-7 R8-4 36. E5-3 R8.3 37. H7-8 R3+4 38. A5-6 P4.5 39. H8+6 A5+4 40. R6+1 K4.5 41. R6-4 P5+1 42. R6.5 K5.4 43. C9.6 P5.6 44. R5.6 R3-8 45. C6.1 R3.4 46. R6+5 K4+1 47. C1-6 P9+1 48. E3+1 P9.8 49. C1+1 P8+1 50. C1.6 P8.7 51. A6+5 K4.5 52. K5.6 P6.7 " }end