PDA

View Full Version : CLB Kỳ Siêu - Ván đấu vòng 6 TLKDskeleton
30-06-2012, 07:31 PM
Phan Văn Tuấn 1-0 Lại Thành Trung
1. C8.5 H2+3 2. H8+7 R1.2 3. R9.8 H8+7 4. P3+1 P3+1 5. R8+6 C2.1 6. R8.7 C1-1 7. H2+3 A6+5 8. C2.1 R9.8 9. R1.2 C1.3 10. R7.6 C8+1 11. R6+2 C8-2 12. R6-7 C8+5 13. P5+1 R2+6 14. R6+7 C8-5 15. R6-2 C8+2 16. P5+1 R2.3 17. H3+5 P7+1 18. R6+2 C8-2 19. R6-2 P7+1 20. R2+7 P3+1 21. R2.3 H3+2 22. R6.7 H2+4 23. R7-2 R3-1 24. H5+7 C3+6 25. C1.7 H4+3 26. R3.2 H3-4 27. P5+1 E3+5 28. P5.4 P7+1 29. C5+2 "><param NAME="movebegin" VALUE="65">

Nguyễn Tiến Cường 1 - 0 Trần Văn Trường

VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P3+1 C8+4 5. H3+4 C8.3 6. R2+9 H7-8 7. H4+6 C3-2 8. H8+7 H8+7 9. H7+6 E7+5 10. C8.6 R1+1 11. R9.8 C2.1 12. A6+5 C1+4 13. H-+8 R1.2 14. C6-2 C1-2 15. H6+7 C3.5 16. H8-6 R2.3 17. H7-9 P3+1 18. R8+6 P3+1 19. H6+5 C5+3 20. E3+5 H7+5 21. R8.5 C1+2 22. C6+5 R3.4 23. C6.5 C1+3 24. E7+9 A4+5 25. E9+7 R4+1 26. H9+8 R4.2 27. R5.8 ">

Tạ Thanh Giang 1-0 Hoàng Hải

start{
1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P7+1 R9+1 5. C8.7 E3+5 6. H8+9 R9.4 7. R2+6 P7+1 8. R2.3 H7-8 9. A4+5 A4+5 10. R9.8 R1.2 11. R8+6 C2.1 12. R8+3 H3-2 13. R3.5 R4+4 14. R5.7 C1.3 15. C7+1 H2+4 16. R7.2 H8+9 17. C5.7 C3+4 18. H9+7 R4+1 19. H7-9 R4.1 20. P1+1 C6.7 21. E3+5 C7+1 22. R2.1 H4+5 23. P1+1 H5+4 24. C7.6 H4+6 25. R1.2 H6+7 26. K5.4 R1-2 27. R2-5 R1.6 28. A5+4 C7+3 29. K4+1 H9+7 30. C6-1 C7.6 31. K4.5 H+-5 32. H3+2 R6.5 33. H2+3 R5+2 34. C6+1 R5.4 35. E7+5 R4+1 36. R2+2 C6-3 37. R2.9 R4-4 38. P1.2 C6+1 39. P2.3 E5+7 40. H3-5 R4.5 41. H5-4 A5+4 42. H9-7 E7-5 43. H4+6 C6.4 44. R9.8 R5+2 45. R8+6 K5+1 46. H7+8 C4.5 47. R8-4 K5-1 48. K5.4 A6+5 49. H6+7 C5+3 50. H8-6 R5+1 51. H7+9 E5-3 52. H9+7 K5.4 53. R8+4 E7+5 54. P7+1 R5-3 55. P7.6 C5-1 56. P6+1 R5+1 57. R8-6 R5.4 58. H6+5 C5.4 59. H5+4 R4+1 60. P6.7 R4.3 61. R8.6 R3-2 62. H7-6 }end

Phan Anh Tuấn 1-0 Đỗ Sỹ Đăng

start{
1. C2.4 P7+1 2. P7+1 H8+7 3. H8+7 H2+1 4. H2+3 R9.8 5. C8+2 C8+5 6. C4.2 R8+7 7. R1+2 R8-1 8. P3+1 P3+1 9. P7+1 P7+1 10. H3-5 R8-2 11. P7+1 C2.5 12. P7+1 H1+3 13. R9.8 H3+2 14. R8+4 R8.7 15. P7.6 C5.6 16. R1.6 E3+5 17. H5+4 R7-1 18. H4-2 A6+5 19. P6.5 E7+5 20. R8.3 R7+2 21. H2+3 H7+6 22. R6+3 R1.3 23. R6.4 R3+7 24. R4+1 R3+2 25. H3+2 R3-7 26. H2+3 K5.6 27. R4.1 E5+7 28. R1.5 C6-1 29. H3-4 R3.6 30. H4-5 E7-9 31. R5.2 K6.5 32. H5+6 R6.4 33. P5+1 A5-6 34. P5+1 C6.4 35. H6-7 R4+3 36. E3+5 C4+8 37. R2.9 C4-3 38. H7+8 C4.5 39. E5-7 A6+5 40. H8+7 R4-4 41. H7-6 R4+1 42. P1+1 C5.7 43. P1+1 C7-5 44. P1+1 E9+7 45. E7+5 A5-6 46. H6-7 C7.5 47. R9.6 R4.3 48. K5.6 R3-2 49. H7+8 C5.6 50. P5.4 E7-5 51. P1+1 A6+5 52. P4+1 R3+2 53. P1+1 E5-3 54. P1.2 C6+8 55. P4.3 C6-7 56. P2.3 C6.4 57. K6.5 R3.2 58. H8-7 C4.5 59. K5.6 C5.4 60. K6.5 A5-6 61. P+.4 A4+5 62. P3+1 K5.4 63. P3+1 C4-1 64. P9+1 R2.5 65. K5+1 E3+1 66. R6.8 C4.3 67. P9+1 A5+4 68. R8+3 C3-1 69. P9+1 A4-5 70. P9+1 R5.3 71. H7+5 K4+1 72. R8-1 K4-1 73. P4.5" }end

trung_cadan
14-07-2012, 01:09 AM
Đề nghị clb Kỳ Siêu post ván đấu vòng 7 để BTC cập nhật , cám ơn nhiều !!!

kekesummit
14-07-2012, 08:17 AM
tui vo nhap tlkd , muon tham gia, co vu giai dau. Mong cac bạn chi tui dia chi to chuc thi dau co cua tlkd voi.thank

Viết bài có dấu tiếng Việt bạn nhé!

redtn2002
14-07-2012, 09:31 AM
Giải đang tạm nghỉ một tháng giữa hai giai đoạn. Khi nào chuẩn bị đánh lượt về sẽ có thông tin trên diễn đàn, bạn chịu khó chờ nhé.