PDA

View Full Version : Kỳ đài Sông Hàn Kỳ Nghệ lần 5leanhvu_dn
15-07-2012, 10:44 AM
Sáng nay tại CLB Sông Hàn Kỳ Nghệ diễn ra trận công đài giữa 2 kỳ thủ :
Công đài : Trần Thanh Lợi
Thủ đài : Phan Minh Hiếu

Thế trận : Đối binh cuộc
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. P3+1 P3+1 2. H2+3 H2+3 3. R1+1 H8+7 4. R1.4 C8.9 5. H3+2 E3+5 6. E7+5 C9+4 7. P7+1 P3+1 8. R4.7 P3+1 9. P5+1 H3+4 10. R7.6 C9.4 11. R6.4 A4+5 12. R4+4 R1.4 13. C8.6 P7+1 14. R4-2 P7+1 15. H2+3 C2+1 16. C2.3 C2.7 17. C3+4 C4.5 18. A6+5 R4.2 19. C6+2 P3.4 20. C6.3 R2+8 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="40">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 20: 4kae1r/4a4/4e1h2/p3p1C1p/3h5/4P1C2/P2pcR3/4E4/1r2A4/RH2KAE2 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>
đang thi đấu..............
:lanh:lanh:lanh:lanh:lanh

leanhvu_dn
15-07-2012, 11:46 AM
http://no2.upanh.com/b1.s26.d1/e39a1554f7b1eef4992e5c179d182fda_47217482.dsc00028.jpg
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. P3+1 P3+1 2. H2+3 H2+3 3. R1+1 H8+7 4. R1.4 C8.9 5. H3+2 E3+5 6. E7+5 C9+4 7. P7+1 P3+1 8. R4.7 P3+1 9. P5+1 H3+4 10. R7.6 C9.4 11. R6.4 A4+5 12. R4+4 R1.4 13. C8.6 P7+1 14. R4-2 P7+1 15. H2+3 C2+1 16. C2.3 C2.7 17. C3+4 C4.5 18. A6+5 R4.2 19. C6+2 P3.4 20. C6.3 R2+8 21. C--3 R2-2 22. H8+7 H7-8 23. R9.8 R2+3 24. H7-8 H8+9 25. C+.9 R9.8 26. R4+2 H4-3 27. C9+3 R8+5 28. C3+6 A5+4 29. H8+6 P4+1 30. H6+8 R8.5 31. R4-2 H3+4 32. C3-4 C5.7 33. R4.3 P4.3 34. H8+7 R5.4 35. R3.8 H9+7 36. R8+6 K5+1 37. R8-1 K5-1 38. R8+1 K5+1 39. R8.4 H7+5 40. H7+9 H5+4 41. A5+6 R4.2 42. H9+7 R2+4 43. K5+1 P3.4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="86">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 43: C4Re2/4k4/3ae4/2H1p3p/3h5/9/P2h5/3pE4/4K4/1r3AE2 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>
http://no9.upanh.com/b6.s26.d1/de6e8ec691e7d01381afb3648251021d_47217509.dsc00029.jpg
Đến đây Trần Thanh Lợi buôn súng đầu hàng....

leanhvu_dn
15-07-2012, 11:51 AM
Nước 21 Trần Thanh Lợi ăn cây mà ko thấy do đi nhanh quá...........
Quá đen.......................

leanhvu_dn
15-07-2012, 11:53 AM
http://no6.upanh.com/b5.s28.d1/080651bcf08863e3dff9fb4c1e348ed5_47217806.dsc00032.jpg