PDA

View Full Version : Kỳ đài Sông Hàn Kỳ Nghệ lần 6leanhvu_dn
22-07-2012, 09:53 PM
Sau khi thủ đài thành công lần thứ 5
Kỳ đài lần này Phan Minh Hiếu do bận công việc đột xuất nên nhường đài lại cho các kỳ thủ tiếp theo...
Công Đài : Lê Phước Toàn
Thủ Đài : Lê Anh Vũ
Thế trận : Khởi mã cuộc
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. H8+7 P3+1 2. P3+1 H2+3 3. H2+3 H8+7 4. E3+5 H3+2 5. C8+5 C8.2 6. R9+1 R9.8 7. R1.2 R8+6 8. C2.1 R8.7 9. R2+2 E3+5 10. C1-1 A4+5 11. C1.3 R7.9 12. R9.6 H2+3 13. R6+5 R1.4 14. R6.8 C2.3 15. R8.7 H3-2 16. A6+5 R9+2 17. C3.2 P9+1 18. R2+6 R9-1 19. H3+4 R4+2 20. H7+8 H2-1 21. R7.8 P3+1 22. H8+9 R9-1 23. R8+1 C3-1 24. R8.6 A5+4 25. R2-1 H7-5 26. C2+5 P5+1 27. C2.1 R9.6 28. H4+3 C3.1 29. H3-5 R6-3 30. H5+6 C1.4 31. C1+3 R6.9 32. C1.2 R9-3 33. H6-5 H5+7 34. R2.3 R9.8 35. H5+4 K5.4 36. H9+7 H1-3 37. R3-1 C4+1 38. R3.6 A6+5 39. H4-5 K4.5 40. H5+6 A5+4 41. R6+1 K5.6 42. R6+2 H3-5 43. R6-4 R8+2 44. R6.4 H5+6 45. R4+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="89">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 45: 5ke2/9/2H1eh1r1/5R3/8p/2p3P2/P3P4/4E4/4A4/2E1KA3 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>
Xin chúc mừng Lê Phước Toàn anh đã công đài thành công.......
:chaochao:chaochao:chaochao:chaochao

qk2009
22-07-2012, 10:35 PM
MỘT HÌNH ẢNH CÔNG ĐÀI
http://no2.upanh.com/b6.s27.d2/22d4cedcdd1c62984935763b2705e146_47454442.dsc00004.jpg

leanhvu_dn
29-07-2012, 06:12 PM
Kết quả sau khi 5 kỳ thủ đánh đồng loạt cùng Bùi Quốc Khánh
Thắng 3 và thua 2 ( Nguyễn Anh Mẫn và Trần Thanh Lợi )

NGuyễn Anh Mẫn Tiên thắng Bùi Quốc Khánh
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C8.3 C8.5 2. H8+7 H8+7 3. H2+1 R9.8 4. R1.2 R8+6 5. R9.8 H2+3 6. C3+4 R1.2 7. R8+6 P5+1 8. C2.5 R8+3 9. H1-2 H7+5 10. P7+1 P5+1 11. P5+1 H5+7 12. C3+1 C5+5 13. R8+1 R2+2 14. C3.8 C5.8 15. P3+1 H7-5 16. P5+1 H5-4 17. C8-4 H4+6 18. C8.5 E3+5 19. P3+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="37">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 19: 3akae2/9/2h1eh3/p1p5p/4P1P2/2P6/P3C3P/2H4c1/9/2EAKAEH1 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>
:tlbc:tlbc:tlbc:tlbc