PDA

View Full Version : Góc thảo luậnchuyenthua
03-10-2012, 10:27 AM
Chuyenthua muốn anh em thái nguyên tìm hiểu post nhưng ván cờ hay mới nhất của các danh thủ đối cuộc để cùng nhau thưởng thức học hỏi, cũng như các ván đấu thực chiến ngoài sới, trên cxq, mxq... để mổ xẻ, bình luận khai-trung-tàn rút kinh nghiệm và tìm những biến mới(không được dấu đòn) để cùng nhau phát triển. hy vọng anh em ủng hộ:hoa2:hoa2:hoa2:

redtn2002
03-10-2012, 10:54 AM
Ý tưởng hay quá.
chuyenthua cho anh xin một trận pháo đầu đối Phản cung mã, nêu những điểm yếu cần khai thác để có thể chủ động thế trận khi đi Tiên nhé.
Cảm ơn em nhiều.

chuyenthua
06-10-2012, 02:15 PM
Bùi Quốc khánh 1-0 Hoàng Thái Sơn
format wxf
game
time 6""; 10""
red ;;;
black ;;;

start{
1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8
3. R1.2 p3+1 4. P3+1 h2+3
5. H8+9 e3+5 6. R9+1 p1+1
7. C8.7 h3+2 8. R9.6 h2+1
9. C7-1 a4+5 10. R6+5 c8+2
11. R6.8 c2.3 12. C7.3 p3+1
13. P3+1 p7+1 14. H3+4 c8-1
15. R8+1 c3.4 16. H4+6 p5+1
17. H6+8 c8.3 18. R2+9 h7-8
19. C5+3 k5.4 20. C3.6 }end
Nước 16 binh5.1 yếu quá. Đến nước 18 pháo 8- 3 ??? Xong luôn. Vấn đề vẫn là trung cục :nemgach
Nguyễn Cao Sơn 0-1 Nguyễn Quốc Năng
FORMAT WXF
GAME
TIME 1:38""; 30""
RED ;;;
BLACK ;;;

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 H2+3 4. P3+1 P3+1
5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2
7. R9+1 E3+5 8. R9.6 A4+5
9. R2+6 H2+1 10. C7-1 P1+1
11. R6+5 R1.4 12. R6.8 C2.3
13. R8.7 C3.2 14. P3+1 P7+1
15. R2-2 C8+1 16. R7+1 C2+3
17. R2.4 C8.7 18. H3-1 R8+8
19. A4+5 R4+8 20. C7+4 C7+6
21. C7.9 C7.9 22. R7.8 R8+1
23. R4-4 C9.6 24. A5-4 H1+3
}END
Nươc 14 anh sơn thí tốt dở quá. Đến nước 17 xe2-4 thì nộp rùi :tlbc
Nguyễn Khánh Minh 0 0 Đỗ Hữu Tuấn
FORMAT WXF
GAME
TIME 22""; 14""
RED ;;;
BLACK ;;;

START{
1. E3+5 H2+3 2. P7+1 P7+1
3. H8+7 H8+7 4. R9+1 E3+5
5. H2+4 R9+1 6. P3+1 R1+1
7. C2.3 C8.9 8. R1.3 H7+8
9. P3+1 H8+9 10. C3.1 R1.4
11. C8.9 R4+3 12. P3+1 R9.6
13. R9.8 C2+2 14. H4+3 R6+5
15. P9+1 C9-1 16. C9+1 R6-4
17. R8.4 R6+6 18. H3-4 P3+1
19. P7+1 R4.3 20. H7+6 C2+5
21. C9.1 C9+5 22. C1+4 R3.4
23. H6-7 C2.1 24. A4+5 A4+5
25. R3+3 C9+1 26. H7+8 R4.6
27. R3-1 C9-1 28. H4+2 R6.2
29. H8-7 R2.8 30. H7+6 H3+4
31. R3.4 C9+1 32. H2-1 R8+5
33. A5-4 R8-4 34. H6+4 R8.6
35. R4+2 H4+6 36. H1+3 C9.7
37. A4+5 P5+1 38. P3.4 C1-1
39. H3+1 C7.8 40. H1+2 C1+1
41. C1-1 H6+5 42. C1.5 H5+3
43. K5.4 C8.3 44. C5.6 C3+2
45. K4+1 C1-1 46. K4+1 H3-2
47. C6-2 C1-1 48. C6.7 H2+1
49. K4-1 C3-1 50. A5+6 C1.2
51. H4-6 C3.4 52. H2+4 C2+1
53. C7-2 C2-3 54. H6+7 C2-2
55. H7-6 C2+2 56. H6+7 C2-2
57. H7-6 }END
Tuổi trẻ tàn non :venhvao:venhvao

redtn2002
06-10-2012, 02:59 PM
Bùi Quốc khánh 1-0 Hoàng Thái Sơn
format wxf
game
time 6""; 10""
red ;;;
black ;;;

start{
1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8
3. R1.2 p3+1 4. P3+1 h2+3
5. H8+9 e3+5 6. R9+1 p1+1
7. C8.7 h3+2 8. R9.6 h2+1
9. C7-1 a4+5 10. R6+5 c8+2
11. R6.8 c2.3 12. C7.3 p3+1
13. P3+1 p7+1 14. H3+4 c8-1
15. R8+1 c3.4 16. H4+6 p5+1
17. H6+8 c8.3 18. R2+9 h7-8
19. C5+3 k5.4 20. C3.6 }end
Nước 16 binh5.1 yếu quá. Đến nước 18 pháo 8- 3 ??? Xong luôn vấn đề vẫn là trung cục :nemgach

Thanh nhận xét rất đúng, thực ra anh có vấn đề với nước 16. ....B5.1
Đúng ra nước này cứ bình tĩnh đi B3-4, mã có nhảy 4.6 thì mình vẫn còn đường xuất tướng, thế cờ cân bằng. SW chấm -29
Đấy là cái khác của nghiệp dư và chuyên nghiệp.

chuyenthua
06-10-2012, 06:27 PM
Hà Văn Tiến 1 0 Hoàng Thái Sơn
FORMAT WXF
GAME
TIME 8""; 5""
RED ;;;
BLACK ;;;

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1
5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1
7. H8+7 A4+5 8. C8.9 C9.7
9. R3.4 H7+8 10. R9.8 R1.2
11. C5+4 H3+5 12. R4.5 P7+1
13. P3+1 H8+9 14. R5.3 C2.5
15. E7+5 H9+8 16. A6+5 R2+9
17. H7-8 C7.6 18. C9+4 R8+6
19. R3+3 C6+6 20. C9.1 K5.4
21. R3-3 R8.5 22. R3.6 }END
Non quá non quá :botay. Hình như đội mình hết pin hả anh :lanh

chuyenthua
06-10-2012, 09:27 PM
Triệu Hâm Hâm tiên thắng Lữ Khâm(23.9.2012)
FORMAT WXF
GAME
TIME 7""; 28""
RED ;;;
BLACK ;;;

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 H2+3 4. P3+1 P3+1
5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2
7. R9+1 E3+5 8. R9.6 R1+3
9. R2+6 C8.9 10. R2+3 H7-8
11. P5+1 H8+7 12. C7-1 H2+1
13. R6+2 H1-2 14. P5+1 P5+1
15. R6+2 A6+5 16. R6.5 P1+1
17. P7+1 H2+1 18. P7+1 H1-3
19. R5.6 C2+5 20. R6-1 C2.7
21. R6.7 C7.1 22. E7+9 P1+1
23. E9-7 P1.2 24. R7.4 H7+5
25. P7.6 R1.3 26. C7.2 H5-7
27. R4+4 C9+4 28. C2+6 C9.5
29. A4+5 P7+1 30. C2.5 A5+4
31. P3+1 R3.8 32. C+-3 R8+6
33. C+.3 H7+5 34. C3+5 A4+5
35. R4-5 }END

chuyenthua
07-10-2012, 12:18 PM
Hôm nay đánh 1 ván trên cxq hên quá :angel
lucnguyenhuu 1- 0 thanhducqn
FORMAT WXF
GAME
TIME 14""; 9""
RED ;;;
BLACK ;;;

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 H2+3 4. P3+1 P3+1
5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2
7. R9+1 R1+3 8. R9.6 E3+5
9. R2+6 A4+5 10. C7-1 C8.9
11. R2+3 H7-8 12. H3+4 H8+7
13. H4+3 C9+4 14. R6+7 C2.4
15. C7.2 C9.8 16. R6.8 H2+1
17. H3-4 C8-5 18. R8-5 P1+1
19. C2.3 H7+6 20. P3+1 H6+4
21. C5.3 A5-4 22. R8-1 H1+3
23. H4+3 C8+6 24. R8+6 A6+5
25. P5+1 H3+4 26. H9-8 H+-3
27. H8+7 H4+3 28. P5+1 P5+1
29. H3-5 R1.4 30. A4+5 E5+7
31. H5+6 R4-1 32. R8-2 C8-5
33. C+.5 C8.5 34. K5.4 C5+4
35. R8.4 E7+5 36. R4.1 H3+5
37. R1+3 A5-6 38. R1.4 K5+1
39. R4-1 K5-1 40. R4+1 K5+1
41. R4-6 C5-1 42. R4+5 K5-1
43. R4+1 K5+1 44. R4-5 R4+3
45. K4+1 H5+3 46. C3+3 R4+3
47. K4-1 C5+1 48. R4+4 K5-1
49. C3.5 E5-3 50. C++4 }END

chuyenthua
07-10-2012, 12:45 PM
Lê Thanh Nghị 1/2 -1/2 Đỗ Hữu Tuấn
FORMAT WXF
GAME
TIME 8""; 10""
RED ;;;
BLACK ;;;

START{
1. C8.5 C2.5 2. H8+7 H2+3
3. R9.8 R1+1 4. H2+3 R1.6
5. P3+1 H8+7 6. R8+4 R6+5
7. C5.6 R9+1 8. A4+5 R9.4
9. E3+5 P5+1 10. C2+2 H7+5
11. R8.4 R6-1 12. H3+4 P5+1
13. H4+5 H3+5 14. C2.5 C5+3
15. P5+1 C8.5 16. R1.4 H5+3
17. P7+1 H3+5 18. R4+4 H5+4
19. K5.4 A4+5 20. A5+6 R4+6
21. H7+6 R4+2 22. K4+1 R4-1
23. K4-1 R4-2 24. H6+7 C5.6
25. K4.5 R4.9 26. R4+2 R9.1
27. R4.3 P9+1 28. R3.1 C6.2
29. R1-1 C2+7 30. E7+9 R1+1
31. K5+1 E7+5 32. R1.8 C2.8
33. P3+1 R1+1 34. K5-1 R1-2
35. P3.4 C8-3 36. P7+1 R1.3
37. H7+8 }END Bàn cờ phí quá Tuấn ơi :duoiga

chuyenthua
12-10-2012, 06:46 AM
Hôm nay là 2 ván quyết định. đội thái nguyên chỉ còn 2 sơn và tuấn còn cơ hội đạt VĐV cấp 1 nếu như chiến thắng cả 2 ván. Chúc các anh thành công :hoa2

chuyenthua
12-10-2012, 07:11 AM
FORMAT WXF
GAME
TIME 14""; 7""
RED ;;;
BLACK ;;;

START{
1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. R1+1 R9.8 4. R1.6 R8+4
5. H8+7 H2+3 6. C8+2 P3+1
7. R6+5 A4+5 8. C8.3 H3+4
9. R9.8 C2.4 10. R6.5 P7+1
11. C3.9 E3+1 12. R5.9 H4+3
13. R9.3 H3-1 14. P9+1 P3+1
15. H7+9 R1.3 16. P9+1 P3+1
17. H9+8 R8+3 18. H3-5 P3+1
19. C5+5 E7+5 20. H5+6 P3.4
21. H6+5 C4+7 22. K5.6 R3+8
23. K6.5 P4+1 24. R3.7 E1+3
25. R7.6 R8.3 26. E7+9 R+.2
27. R8.6 P4+1 28. R6-6 R3.1
29. H8+7 H7+5 30. H7-5 R2.6
}END
Nếu nước 25 lvt đi m8.7 không hiểu đen đỡ như thế nào nhỉ?? :loaloa1

thainguyen07
12-10-2012, 08:35 AM
FORMAT WXF
GAME
TIME 14""; 7""
RED ;;;
BLACK ;;;

START{
1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. R1+1 R9.8 4. R1.6 R8+4
5. H8+7 H2+3 6. C8+2 P3+1
7. R6+5 A4+5 8. C8.3 H3+4
9. R9.8 C2.4 10. R6.5 P7+1
11. C3.9 E3+1 12. R5.9 H4+3
13. R9.3 H3-1 14. P9+1 P3+1
15. H7+9 R1.3 16. P9+1 P3+1
17. H9+8 R8+3 18. H3-5 P3+1
19. C5+5 E7+5 20. H5+6 P3.4
21. H6+5 C4+7 22. K5.6 R3+8
23. K6.5 P4+1 24. R3.7 E1+3
25. H8+7 R8.2
}END
Nếu nước 25 lvt đi m8.7 không hiểu đen đỡ như thế nào nhỉ?? :loaloa1 :tlbc Có gì mà bảo không đỡ được hả em

thainguyen07
12-10-2012, 08:54 AM
[QUOTE=chuyenthua;265571] Bùi Quốc khánh 1-0 Hoàng Thái Sơn
format wxf
game
time 6""; 10""
red ;;;
black ;;;

start{
1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8
3. R1.2 p3+1 4. P3+1 h2+3
5. H8+9 e3+5 6. R9+1 p1+1
7. C8.7 h3+2 8. R9.6 h2+1
9. C7-1 a4+5 10. R6+5 c8+2
11. R6.8 c2.3 12. C7.3 p3+1
13. P3+1 p7+1 14. H3+4 c8-1
15. R8+1 c3.4 16. H4+6 p3.4
17. C5.3 c8+2 18. E7+5 H7-9
19. H6+4 C4-1 20. R8+1 K5.4
21. R2+1 }end

Nước 16 binh5.1 yếu quá. Đến nước 18 pháo 8- 3 ??? Xong luôn. Vấn đề vẫn là trung cục :nemgach

Nước 16 và nước thứ 17 quá yếu rồi em không bàn nữa, nhưng em thì nghĩ khác nước thứ 12. Tốt 3.1 để cho họ có nhiều phương án tấn công khi đó anh phải đỡ rồi mà đã phải đỡ thì mệt mỏi lắm rồi . em ví dụ một hướng tấn công khi bác bảo bác không đi tôt 5.1 mà đi tốt 3-4 xem nhé .

potonamtn
12-10-2012, 09:58 AM
may bac chi bat nat ga` nha` thui
hahahahaha

Bạn lưu ý viết bài có dấu tiếng Việt nhé! (nhắc nhở lần cuối).

chuyenthua
12-10-2012, 11:55 AM
:tlbc Có gì mà bảo không đỡ được hả em

anh đi như thế em xe 7 bình 6. đen khó đi

chuyenthua
12-10-2012, 12:06 PM
Mai thứ 7 ngày nghỉ. Mời các bác lên mỏ bạch giao lưu giải thịt chó.he he

huydty
12-10-2012, 12:32 PM
m8.7_x8_2
x7_6_m7.5
x6/5_x2.2
x6_7_m5/3
đến đây đỏ hơn 2 tốt đen hơn tượng em nghĩ vẫn đánh được mà anh

thainguyen07
12-10-2012, 01:14 PM
m8.7_x8_2
x7_6_m7.5
x6/5_x2.2
x6_7_m5/3
đến đây đỏ hơn 2 tốt đen hơn tượng em nghĩ vẫn đánh được mà anh

anh không phân tích là ai ưu hơn, mà anh anh chỉ đưa ra nước bên đen đỡ thôi :loaloa1. Ý Thanh bảo mã 8.7 thì bên xanh không đỡ được, anh chỉ chứng minh là xanh vẫn đỡ được thôi, thắng thua vẫn còn dài mà em

huydty
12-10-2012, 01:47 PM
em nghĩ là lúc đấy cạn giờ nên anh trường mới mắc sai lầm.đinhư anh thanh thì đỏ ưu một tý mà anh

chuyenthua
13-10-2012, 08:39 PM
Mai thứ 7 ngày nghỉ. Mời các bác lên mỏ bạch giao lưu giải thịt chó.he he

Vắng anh ngựa hoang mấy quán thịt chó ế ẩm quá :cuoihihi:cuoihihi

redtn2002
13-10-2012, 08:42 PM
Mai thứ 7 ngày nghỉ. Mời các bác lên mỏ bạch giao lưu giải thịt chó.he he

Thanh chờ đội Thái Nguyên về đi em. Để anh thiết kế chương trình...

win125tn
15-10-2012, 12:07 AM
Oài !
Anh em bức xúc gì thì giải quyết trên bàn cờ. Trên diễn dàn lời qua tiếng lại không hay gì đâu. Dẫu sao anh em cùng là người Thái Nguyên mà. Làm thế này anh em diễn đàn nghĩ sao về kỳ thủ Thái Nguyên ???
Em có đôi lời nhắn nhủ các bác: Hãy kiếm vài quyển sách dạy chơi cờ rồi hãy ngồi vào bàn cờ. Em ví dụ 1 quyển: "Cờ tướng nghệ thuật thiền"

Thân,
win125tn (không phải Sơn "con")

trung_cadan
15-10-2012, 12:13 AM
Cảnh báo 1 số nick gây bất hòa . đã xóa bài và hy vọng các bạn điềm tĩnh hơn !!!

thainguyen07
15-10-2012, 08:44 AM
Cảnh báo 1 số nick gây bất hòa . đã xóa bài và hy vọng các bạn điềm tĩnh hơn !!!

Mình sorry các bạn, mình cũng không thích cái kiểu bêu xấu ai cả, nếu sống đẹp đoàng hoàng thì mình chơi, nếu sống không đẹp mình không thèm chơi mà đã không chơi được với nhau thì thôi đừng bao giờ động chạm đến nhau thế là xong. Mình đang thảo luận cờ với Huy và Thanh thì lại có người dùng lời lẽ thiếu văn hóa nên mình hơi nóng nên không kìm được những bức xúc :hoa2

thainguyen07
15-10-2012, 08:45 AM
Oài !
Anh em bức xúc gì thì giải quyết trên bàn cờ. Trên diễn dàn lời qua tiếng lại không hay gì đâu. Dẫu sao anh em cùng là người Thái Nguyên mà. Làm thế này anh em diễn đàn nghĩ sao về kỳ thủ Thái Nguyên ???
Em có đôi lời nhắn nhủ các bác: Hãy kiếm vài quyển sách dạy chơi cờ rồi hãy ngồi vào bàn cờ. Em ví dụ 1 quyển: "Cờ tướng nghệ thuật thiền"

Thân,
win125tn (không phải Sơn "con")

Anh cũng đồng ý quan điểm với em, cám ơn em nhiều:chaochao

redtn2002
15-10-2012, 10:37 AM
Vừa về đến nhà, bật máy tính lên nhưng SM Trung đã làm hộ rồi, cảm ơn Trung nhiều.
Ban Quản trị lập nên diễn đàn này, và anh em Thái Nguyên có diễn đàn này với mục đích gì???
Ai cũng đều hiểu, cờ tướng Thái Nguyên không thiếu người đam mê, không thiếu tài năng và tố chất, nhưng vẫn chưa có vị trí tương xứng ở tầm Quốc gia. Lý do vì sao?
- Chưa có sự thường xuyên giao lưu cọ xát với danh thủ: Ngoài giải vô địch đồng đội năm tham gia, năm không, thử hỏi chúng ta có bao nhiêu dịp đánh với các kỳ thủ hàng đầu của Quốc gia?
- Chưa có định hướng phấn đấu: Chúng ta chưa có người nổi bật để làm mốc và phấn đấu vượt qua. Chưa có mốc để chúng ta cố gắng.
- Chưa có sinh hoạt nâng cao chuyên môn: Gần đây khi có diễn đàn, chuyên thua đưa ra mục bình luận các vấn đề chuyên môn, trước đó là một vài bài bình chú các ván đấu giải CLB thanglongkydao của red, còn lại chúng ta chưa có sinh hoạt để học tập khai cục, thảo luận bố cục, tập luyện tàn cục...
Và như thế, cộng thêm việc Điều lệ khi tổ chức giải vô địch tỉnh chưa chặt chẽ, anh em mỗi người một tính, không biết dẹp xích mích riêng vì cái chung, thử hỏi bao giờ cờ Thái Nguyên mới vươn lên tầm Quốc gia?

redtn2002
15-10-2012, 10:45 AM
Vậy, chúng ta phải làm gì?
1. Học tập và trao đổi nâng cao trình độ, thay vì cứ cắm đầu vào đánh thắng 1 ván xong hể hả vì cao hơn một kỳ thủ nào đó. Tôi mong muốn anh em tổ chức sinh hoạt hàng tuần, trong đó có thể thay nhau trình bày một bố cục và mọi người cùng thảo luận xem phương hướng đánh, các biến tốt và xấu...
2. Đoàn kết hơn nữa, bỏ qua các xích mích không cần thiết. Chúng ta có quá ít kỳ thủ giỏi, và khi có vài người xích mích là cơ hội cọ xát, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ tài liệu... ít dần đi.
3. Tổ chức đội tuyển kỳ thủ mạnh Thái Nguyên đi đánh giao lưu: Nếu cứ mỗi năm chỉ đánh một giải A2 thôi, thì bao giờ kỳ thủ mới tiến bộ và trưởng thành. Nếu có thể được thì chuẩn bị từ bây giờ, để sang năm đăng ký tuyển Thái Nguyên hàng tuần tham gia giải CLB thanglongkydao.
Anh em có ý tưởng thì góp thêm vào nhé.
Còn từ giờ, mọi xích mích thì trao đổi qua điện thoại nhé, toàn người quen cả mà. Cần thì red tổ chức gặp trực tiếp. Vì diễn đàn và anh em yêu cờ, vui lòng không viết bài quá khích.
Trân trọng cảm ơn.

nguahoangtn
15-10-2012, 01:21 PM
Anh Red không nên xóa bài của em. Những gì e đã nói là e sẽ làm

chuyenthua
15-10-2012, 08:15 PM
Vậy, chúng ta phải làm gì?
1. Học tập và trao đổi nâng cao trình độ, thay vì cứ cắm đầu vào đánh thắng 1 ván xong hể hả vì cao hơn một kỳ thủ nào đó. Tôi mong muốn anh em tổ chức sinh hoạt hàng tuần, trong đó có thể thay nhau trình bày một bố cục và mọi người cùng thảo luận xem phương hướng đánh, các biến tốt và xấu...
2. Đoàn kết hơn nữa, bỏ qua các xích mích không cần thiết. Chúng ta có quá ít kỳ thủ giỏi, và khi có vài người xích mích là cơ hội cọ xát, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ tài liệu... ít dần đi.
3. Tổ chức đội tuyển kỳ thủ mạnh Thái Nguyên đi đánh giao lưu: Nếu cứ mỗi năm chỉ đánh một giải A2 thôi, thì bao giờ kỳ thủ mới tiến bộ và trưởng thành. Nếu có thể được thì chuẩn bị từ bây giờ, để sang năm đăng ký tuyển Thái Nguyên hàng tuần tham gia giải CLB thanglongkydao.
Anh em có ý tưởng thì góp thêm vào nhé.
Còn từ giờ, mọi xích mích thì trao đổi qua điện thoại nhé, toàn người quen cả mà. Cần thì red tổ chức gặp trực tiếp. Vì diễn đàn và anh em yêu cờ, vui lòng không viết bài quá khích.
Trân trọng cảm ơn. vậy anh red lập 1 kỳ đài trên mỏ bạch đi.để anh em công đài vào thứ 7, cn. vui và chất lượng :hoa2:hoa2:hoa2

redtn2002
16-10-2012, 02:25 PM
vậy anh red lập 1 kỳ đài trên mỏ bạch đi.để anh em công đài vào thứ 7, cn. vui và chất lượng :hoa2:hoa2:hoa2

Anh đầu tư vào công việc 1 tháng nhé, trong thời gian đó anh sẽ thảo luận với anh em về kinh phí, công tác tổ chức, giải thưởng, lệ phí công đài, tiêu chuẩn được công đài... và các vấn đề xung quanh. Vì còn khó khăn về kinh phí nên quan điểm của anh là làm vui, đơn giản, có ghi nhớ thành tích và có sự công nhận chung của cả làng cờ Thái Nguyên để kỳ đài có giá trị chuyên môn và sự hưởng ứng của anh em.

win125tn
17-10-2012, 12:22 AM
Lập kỳ đài ở Thái Nguyên !!!
Ý tưởng này em đã có từ lâu nhưng do hoàn cảnh và không có tiềm lực tài chính nên ... đành ấp ủ vậy. Về việc phát triển phong trào cờ tướng Thái Nguyên em có đôi lời như sau:
1. Về kinh phí:
Không biết hiện tại trong tỉnh có mạnh thường quân nào thích cờ không nhỉ ???
Hoặc anh em lập hội ngưởi yêu cờ và đóng góp để có kinh phí hoạt động.
Chẳng nhẽ 50-100k/1mem một tháng là quá nhiều uh ?
2. Tổ chức công đài:
Công đài 2 tuần hoặc 1 tháng 1 lần để tạo không khí. Giải thưởng thì không cần nhiều ... cờ lưu niệm hoặc bằng khen là OK.
3. Hoạch toán tài chính:
Có chính sách minh bạch về tài chính để tất cả hội viên đều được biết.

Vài lời chân thành mong anh em tâm huyết với cờ tướng Thái Nguyên tham khảo.

P/S:
Không biết bao giờ mình lại được tham gia giải cờ Tướng tỉnh nhỉ ...
Chắc 5 năm, 10 năm hay lâu hơn nữa ... Híc híc

toanthuaa111
17-10-2012, 10:11 PM
Cac bac to chuc the di neu duoc the thj con ji bang.
Em ung ho .ma cu nhu the thi may ma may anh em
thai nguyen minh vo dinh quoc ja hang a1 nhj hjhj

Vui lòng chú ý viết bằng tiếng Việt có dấu bạn nhé.

thainguyen07
18-10-2012, 12:06 PM
- Cuối tháng 10 mình đang bận chút về công việc, Mình dự định sang đầu tháng 11 (vào ngày nghỉ) trong khi chờ anh Sơn tổ chức kỳ đài, mình sẽ tổ chức khoảng 6 kỳ thủ mạnh của tỉnh tham thi đấu với mục đích giao lưu (là chính) và nâng cao trình độ chuyên môn (là phụ):
- Mình dự kiến thế này nhé: + 6 kỳ thủ mạnh tham gia nộp lệ phí 50k/ người, trong đó dự kiến 200k để các kỳ thủ uống cà phê và uống nước trong khi thi đấu và 100k để trao cho kỳ thủ đoạt giải nhất.
Dự kiến giải diễn ra trong 1 buổi sáng (thứ 7 hoặc chủ nhật), Buổi trưa mình mời anh em làm trận thịt chó (chủ trì là anh Sơn còn chủ chi là em).
Các kỳ thủ Dự kiến: anh Sơn, Thanh, Sơn con, Huy vịt , Tuấn PL và TN07 tham gia thi đấu. Trọng tài danh dự: Hiệp ngân hàng Công thương.
Anh em thi đấu ai tham gia được thì hưởng ứng để mình biết để chốt ngày nhé.

chuyenthua
18-10-2012, 01:16 PM
- Cuối tháng 10 mình đang bận chút về công việc, Mình dự định sang đầu tháng 11 (vào ngày nghỉ) trong khi chờ anh Sơn tổ chức kỳ đài, mình sẽ tổ chức khoảng 6 kỳ thủ mạnh của tỉnh tham thi đấu với mục đích giao lưu (là chính) và nâng cao trình độ chuyên môn (là phụ):
- Mình dự kiến thế này nhé: + 6 kỳ thủ mạnh tham gia nộp lệ phí 50k/ người, trong đó dự kiến 200k để các kỳ thủ uống cà phê và uống nước trong khi thi đấu và 100k để trao cho kỳ thủ đoạt giải nhất.
Dự kiến giải diễn ra trong 1 buổi sáng (thứ 7 hoặc chủ nhật), Buổi trưa mình mời anh em làm trận thịt chó (chủ trì là anh Sơn còn chủ chi là em).
Các kỳ thủ Dự kiến: anh Sơn, Thanh, Sơn con, Huy vịt , Tuấn PL và TN07 tham gia thi đấu. Trọng tài danh dự: Hiệp ngân hàng Công thương.
Anh em thi đấu ai tham gia được thì hưởng ứng để mình biết để chốt ngày nhé.

thể lệ đánh như thế nào? vòng tròn hay loại trực tiếp. 6 người đánh thì mất 1 ngày đấy a.

ong Hoi
18-10-2012, 02:00 PM
Lập kỳ đài ở Thái Nguyên !!!
........
Không biết hiện tại trong tỉnh có mạnh thường quân nào thích cờ không nhỉ ???
......

Tôi biết ở tp Thái Nguyên có ít nhất là một vài người thành đạt rất ham mê cờ, chơi cờ hàng ngày.
May mắn tôi có được gặp Cường ở một buổi tối giao lưu như vậy.

thainguyen07
18-10-2012, 02:13 PM
thể lệ đánh như thế nào? vòng tròn hay loại trực tiếp. 6 người đánh thì mất 1 ngày đấy a.


:loaloa1 Đang chờ xem ý kiến của các anh em góp ý thêm về thể thức thi đấu, theo ý kiến anh bốc thăm từ 1-6, chia 3 cặp đấu 3 ván theo hệ thụy sỹ, thời gian thi đấu từ 7h30 hoặc 8h kết thúc vào buổi trưa là nghỉ giao lưu uống rượu là vừa (tất nhiên 3 ván /buổi sáng thì tính chất chuyên môn không được cao nhưng với mục tiêu giao lưu là chính mà)

redtn2002
18-10-2012, 06:33 PM
Anh em đã đồng ý anh chủ trì, vậy anh có vài ý kiến sau:
1. Đánh 3 ván có đồng hồ, tại Câu lạc bộ hưu trí nhé (Hùng liên hệ với bác Thoa địa điểm, mượn cờ và đồng hồ, mời luôn cả bác làm Trọng tài cùng với Hiệp), mang thêm 1 bàn cờ vì chỗ đó chỉ có 2 bộ đẹp.
2. Đấu cờ nhanh: Thời gian mỗi bên 30 phút, lũy tích 5 s. Như vậy bình quân mỗi ván hết 1 h 10 phút. Tổng 3 ván + sắp cặp hết 4 h. Do đó bắt đầu từ 8 h sáng là 12 h xong.
3. Thời gian: Do ngày 25/10 tới có giải công chức, nên tổ chức vào Chủ nhật, 4/11/2012. Thực ra anh, Sơn con, Thanh, Tuấn dường như không vướng gì, chỉ lo Huy Bưu điện thôi.
4. Bốc thăm sau đó theo hệ Thụy Sĩ mà đánh là 3 ván có tính công bằng tương đối.

thainguyen07
18-10-2012, 07:13 PM
Anh em đã đồng ý anh chủ trì, vậy anh có vài ý kiến sau:
1. Đánh 3 ván có đồng hồ, tại Câu lạc bộ hưu trí nhé (Hùng liên hệ với bác Thoa địa điểm, mượn cờ và đồng hồ, mời luôn cả bác làm Trọng tài cùng với Hiệp), mang thêm 1 bàn cờ vì chỗ đó chỉ có 2 bộ đẹp.
2. Đấu cờ nhanh: Thời gian mỗi bên 30 phút, lũy tích 5 s. Như vậy bình quân mỗi ván hết 1 h 10 phút. Tổng 3 ván + sắp cặp hết 4 h. Do đó bắt đầu từ 8 h sáng là 12 h xong.
3. Thời gian: Do ngày 25/10 tới có giải công chức, nên tổ chức vào Chủ nhật, 4/11/2012. Thực ra anh, Sơn con, Thanh, Tuấn dường như không vướng gì, chỉ lo Huy Bưu điện thôi.
4. Bốc thăm sau đó theo hệ Thụy Sĩ mà đánh là 3 ván có tính công bằng tương đối.

Em có vị trí quán cà phê lý tưởng cho chơi cờ rồi anh, ở đó vừa đánh cờ vừa uống nước chứ câu lạc bộ lại không có nước và cà phê để uống. em sẽ gọi điện cho Huy xem có bố trí được không nếu không đi được sẽ bố trí kỳ thủ khác thay thế.:tlmn

redtn2002
18-10-2012, 07:37 PM
Quán Thủy Còm phải không em?

thainguyen07
18-10-2012, 08:14 PM
Quán Thủy Còm phải không em?

Không phải, em cung không nhớ tên, quán này không gian đẹp hơn nhiều nói chung phù hợp với chơi cờ, để em liên hệ với anh chủ quán đã nhé. Chủ quán đã có săn 2 bộ cờ đẹp rồi anh ah...

huybdtn1
19-10-2012, 09:33 AM
Tháng 11, nếu nghỉ em bố trí được, không lo! tháng này thì khó bố trí!

chuyenthua
19-10-2012, 12:49 PM
Nhưng thời gian cụ thể như thế nào? Các anh lên lịch trước 1 tuần để anh em bố trí được thời gian :zzz:zzz

chuyenthua
19-10-2012, 01:06 PM
Thơ Vui Về Cờ Tướng
22/04/2011 13:17 |
Cờ tàn

Thiếp chống làm sao-Tốt nhập cung
Cờ tàn còn một nước là xong
Mất sĩ lấy gì che mặt tướng
Pháo chàng giờ đã gác ngang hông
Hai tượng gếch lên che gì được
Tướng thiếp bây giờ cảnh hở lưng
Ngựa xe tất cả đều sơ xác
Chàng thắng thiếp rồi có sướng không?

( Hai câu kết có thể thay bằng câu
Ngựa xe tất cả đều tan tác
Thiếp muốn lui về có kịp không? )

Nước cùng !

Cờ tàn dí tốt nhập thâm cung
Dồn thế cờ em tướng khốn cùng
Đành quên đôi tượng không kịp đỡ
Chợt nhớ sĩ hòanh vẫn còn sung
Bình tâm tướng sĩ phòng thủ chắc
Vội vàng dí tốt chiếm hòang cung
Há phải chăng đây còn tình nghĩa ???
Mà sao cứ ép….. đến nước cùng

Hoạ lại cờ tàn

Cờ tàn mất sỉ tượng đang banh
Bị pháo chàng đe trước cổng thành
Một chốt lăm le chờ nhập nội
Hai vua trống trải xuất cho nhanh
"Đi về một cõi" chàng chờ thiếp
"Tiến thẳng sài gòn" mụ ngóng anh!
Thế cuộc cờ người sao vẩn thế?
Hàng đêm trông đợi, mộng chưa thành!

HOẠ CỜ TÀN

Đang cơn bĩ cực mã vô cung
Sĩ, tượng giương lên đỡ chẳng xong
Tướng vội ra biên nhằm tránh kiếm
Xe liền thọc xuống quét ngay hông
Pháo chơi cảm tử lui về giữ
Tốt lại ra quân đuổi đến cùng
Chuyển được thế nguy ra...thế bí
Phen này đã chịu trói hay không?

Giữ thành !

Cờ tàn mặt tướng khá mong manh
Thu quân phòng thủ giữ cho lành
Tấn công tới tấp đà thế thắng
Phòng thủ vội vàng giữ thanh danh
Địch công pháo điệp hăm hở chiếu
Ta bền sĩ tượng nào dám banh
Cờ tàn vẫn vậy anh luôn chiếu
Mặc kệ...tướng em..cố giữ thành

Thiếp Chàng
Ban đầu chàng đã chiếm thế công
Cứ ép thiếp hoài, tức cành hông.
Pháo mã vừa ra liền vặt trụi
Tốt đầu một bước đã chìm sông.
Song xe nhất sĩ làm sao cản
Rút tượng pháo lồng cũng chẳng xong.
Ở chốn sa trường chàng bách thắng
Tình trường biết có vậy hay không !

Nàng thắng

Đôi bên khởi cuộc thế giằng co
Thượng pháo chàng công lộ ý dò ,
Nương chiều tụt sĩ ra nước thủ
Vén tịnh thế xưa ắt nguy to.
Lợi công pháo trống đòi nhập nội
Đè nặng xe hà ép tướng co...
Thôi đành thuận bước để chàng tiến
Vỡ nước sang ngang phải lụy đò.

Chàng thắng

Ham công chàng thượng pháo tiến xe
Ép thế ra oai bắt tịnh què
Liều mình tụt sĩ phơi mặt tướng
Dấn tốt ,mã hồi lật đường xe.
Xem ra lỡ nước chàng thất thế
Pháo trống không ngòi hết đường đe
Thuận đà chiếu tướng đưa tốt nhập
Hết nước chàng thua , thở phì phè.....Hòa

Tiến công một bước chàng hăm he
Nghếch pháo chiếu hông ,tướng bị đe
Xoay thế vội vàng nâng bộ mã
Co càng lùi lại một bước xe.
Hai bên lộ tướng què gọng sĩ
Mặc sức thi nhau dấn quân đè
Bở hơi công thủ đôi bên gắng
Tàn cuộc thế hòa cạn nước che.

Lấy cờ họp bạn


Có bạn từ xa tới,
Cũng thuộc loại cao cờ.
Cũng đam mê chung giới,
Suốt sáng, chiều chơi cờ.
Lễ tiếp xong ngồi vào,
Đừng hỏi trẻ hay già.
Là thầy cũng là bạn,
Thua, thắng có màng chi.
Bàn cờ băm hai quân,
Mỗi bên được mười sáu.
Hán, Sở phân biên giới,
Đen, Trắng cũng rõ ràng.
Tiền tiêu Binh, Tốt giữ,
Pháo nã vào địch thành.
Xe, Mã ngang dọc đấu,
Sĩ Tượng bảo vệ thành.
Tướng, Soái ở cung giữa,
Nào hay ngoài binh lửa.
Người thắng chớ kiêu mãn,
Kẻ thua cũng đừng buồn.
Chơi cờ để dưỡng tính,
Bạc tiền đâu đặt trên.
Bạn về cùng ra tiễn,
Ngày nào anh lại lên?

Cùng chơi cờ TướngMấy điều cần nhớ cho sâu
Nước cờ cao thấp khởi đầu thấy ngay
Ra quân phải thoáng mới hay
Đừng nên xối xả thẳng tay tiến bừa
Nước đi chớ phí, chớ thừa
Trước sau một nước thắng, thua là thường
Dù cho lực lượng tương đương
Nếu không tính kỹ dễ thường bó tay.
Đánh cờ đâu chuyện rủi may
Trí cao lực thấp, dở hay biết liền
Cho nên thủ pháp đầu tiên
Chiến thuật hợp lý xuống lên vững vàng
Nhìn tinh từng nước đối phương
Bao nhiêu cạm bẫy phải lường hiểm nguy.
Biết ta biết địch mà suy
Tấn công đâu có chỉ vì ăn quân
Đừng cho dụng thế hợp quần
Đồng biên tam tử là gần như thua
Pháo đầu cần phải ngăn ngừa
Gặp tay kỳ cựu dễ đưa vào tròng
Pháo nách mắc phải long đong
Rút lên rút xuống như còng khóa tay
Pháo trống cũng dễ lung lay
Tướng không xuất ngoại thua ngay tức thì
Pháo lăn mắc phải khốn nguy
Ngang tầm bộc phá thành trì tan hoang.
Cờ tàn mà thật đàng hoàng,
Một Mã thả sức hiên ngang tung hoành
Thế trận Mã Tốt đã dành
Biết dùng binh pháp ắt thành như mong
Khuyết Sĩ liệu trước đề phòng
Song Xa tối kỵ đừng hòng Tướng an
Tốt biên quý lúc có tàn
Qua hà đáng giá nghìn vàng đó sao.
Cờ tàn mới rõ thấp cao
Biết hòa biết thắng nhìn vào thấy ngay
Thấp cờ sao biết điều này
Chỉ là giải trí giải khuây đỡ buồn.
Nếu cầu tiến bộ luôn luôn
Phải mua tạp chí phải ôn, phải nghiền.
Thấp cao cũng vẫn Cờ Tiên.
Thể thao Trí tuệ luyện rèn thêm vui!

Bài ca thích cờ

Thích gì? Ta thích cờ thôi
Gió mây biến hóa ai ôi lạ lùng
Còn thua rồng rắn khi cùng
Mà xem lúc thắng hổ hùng dương oai
Ngựa xe rong ruổi đường dài
Sang sông một tốt hãm ngoài trùng vi

Bắc nam hình thế riêng chia
Tới lui động tĩnh tính suy đủ đường
Xuân đêm khua tỉnh giấc vàng
Quân cờ đập mạnh hương đàn thoảng bay
Vườn riêng xum họp bạn bầy
Chây Hoàng lầu Trúc rượu say nửa vời

Ngày dài lưu khách ngồi chơi
Am cao đảm tiếng quân rơi trước bàn
Tiểu đồng lấp ló bên lan
Cô hầu quanh viện quét tàn lá rơi
Giang sơn vật lộn tay đôi
Công danh quên bẵng chuyện đời hơn thua

Ngày vui thời khắc êm đưa
Trăng tà hương lạnh trúc ngơ ngẩn cành
Thần tiên nhàn nhã vườn quỳnh
Trường an công tử thích tình vui say
Trong khi vui nước có hay
Thêm đàn thêm rượu, thêm đầy vách thơ

Tản mạn cuối năm

Cuối năm hoa đào nở
Chẳng thấy ông đồ xưa
Toàn thầy đồ trẻ lắm
Ngoáy bút mấy vần thơ

Cuối năm hoa đào nở
Chỉ có bàn cờ xơ
Mấy Tốt già ngồi đó
Bụng đói mặt ngẩn ngơ

Thế Tướng ở đâu thế ?
Chắc lại nằm trong cung
Chuyện đời Tướng với Tốt
Lẽ nào lại ở chung

Nhà Tướng cao ngất ngưởng
Sát mặt đường cái qua
Tốt tuy không được thế
Nhưng bốn phương là nhà

Gió đông cười khúc khích
Mặt Tốt cứ buồn so
Tấm thân kia gầy gộc
Bến đời ai khóc cho.

Gió đông buồn hây hẩy
Dáng Tướng cứ phây phây
Ngựa Xe, ôi lườm lượm
Sĩ Tượng thì ngất ngây.

Ngoài trời mưa gió lạnh
Tốt một mình co ro
Trong cung đệm êm ấm
Nên Tướng ngủ khò khò

Đời cứ trôi như thế
Vương quyền tất hả hê
Phận dân đen u uất
Chắc chỉ còn tái tê

Những khi nào nhọc sức
Là có Tốt vượt sông
Sao mà khi Tết đến
Chẳng thấy người đoái công !

Thôi đành trong gió mới
Ngẫm đời cố ung dung
Chỉ cầu mong có lúc
Cho Tốt ngồi vào cung

Vinh Cuộc Cờ Người

Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc,
Ðốt đèn lên đánh cuộc cờ người.
Hẹn rằng đấu trí mà chơi,
Cấm ngoại thủy không ai được biết.

Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,
Ðể đôi ta quyết liệt một phen.
Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.

Thoạt mới vào chàng liền nhảy ngựa,
Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.
Hai xe hà, chàng gác hai bên,
Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.

Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
Ðem tốt đầu dú dí vô cung,
Thiếp đang mắc nước xe lồng,
Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.

Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu
Thua thì thua quyết níu lấy con.
Khi vui nước nước non non,
Khi buồn lại giở bàn son quân ngà.

Cờ Tướng (bài 1)

Trại địch ken đầy, dọa nuốt tươi,
Bàn cờ lo tính mãi khôn nguôi!
Công danh dẫu chẳng đầy tay nắm,
Thua được thường luôn trước mắt coi.

Ngoài dóng ngựa, xe, ngừa đuổi giặc,
Trong dàn sĩ, tượng, giữ yên ngôi.
Muốn quên gươm giáo nhưng còn ngại
Lệch chuộng đường "văn", việc "võ" lơi!

Cờ Tướng (bài 2)

Trên bàn cờ gỗ trận bầy xong,
Sĩ tượng quây tròn giữ "cửu cung";
Cặp ngựa bay nghiêng, quen ngả tiến,
Đôi xe lặng tiếng, thẳng đường dong

Âm lăng, Sở Bá nguy khôn đọ,
Xích Bích, Chu lang thế rõ hùng;
Tan trận, sông dài xe, pháo hết,
Trơ bầy Tốt hỉn múa lông nhông!

Cảm xúc

Cầm tay mai mốt đã xa rồi,
Kỳ hữu mọi miền nhớ quá thôi
Thi đua cố gắng còn xum họp
Họa lại thơ nhau thắm nụ cười.

Gửi bạn mê cờ

Cầm quân đã mấy chục năm rồi
Kỳ nghệ càng say chẳng muốn thôi
Thi tài cao thập bao điều mới
Họa sống trăm năm chẳng thể rời.:nemgach:nemgach

redtn2002
19-10-2012, 02:39 PM
nhưng thời gian cụ thể như thế nào? các anh nên lịch trước 1 tuần để anh em bố trí được thời gian :zzz:zzz

Thời gian Hùng ấn định trùng với giải CLB Thanglongkydao diễn ra, nên anh khó mà tham gia được.
Sao không làm luôn ngày mai đi :)) Hùng gọi Huy thử xem.

thainguyen07
19-10-2012, 03:02 PM
thời gian hùng ấn định trùng với giải clb thanglongkydao diễn ra, nên anh khó mà tham gia được.
Sao không làm luôn ngày mai đi :)) hùng gọi huy thử xem.

tuần này tuần sau em với huy bận rồi, sang tuần đầu tháng 11 đi anh, thu 7 hoặc chủ nhật cũng được

Adelade
23-10-2012, 06:58 PM
Hồi kí Nha Trang:

Mình xin mạn phép viết vài dòng hồi kí về Nha Trang sau giải A2 toàn quốc vừa qua của Đoàn Thái Nguyên nha:

Mùa thu lành lạnh ở Nha Trang như mở lời chào của khí hậu mùa thu miền Bắc Bộ, vì lúc này ở miền Bắc vẫn khí hậu vẫn nóng. Đoàn Thái Nguyên gồm 4 kỳ thủ và 2 lãnh đội đặt chân đến Nha Trang đúng như dự kiến là đội hình miền Bắc đầu tiên tới Nha Trang. Đặt phòng tại khách sạn quốc tế trước đó nhưng chỉ khi tới nơi mới thấy Nha Trang thật đẹp, như là bài hát mà chuyến tầu SE đã ngân vang trên lãnh thổ Khánh Hoà, phóng viên tác nghiệp nghiệp dư của Thái Nguyên với chiếc máy ảnh kỹ thuật số chuyên biệt chụp lia lịa những quang cảnh của một cuộc hành trình mang ý muốn của may mắn. Vừa tới đại sảnh của khách sạn Quốc tế nơi tổ chức sự kiện là lời mời khách hết sức chuyên nghiệp và làm vừa lòng bất kì ai của công vụ Lễ Tân, quả thực cũng gây hấp dẫn và khác lạ đối với các thành viên trong đoàn, cảm giác một chút đặc biệt nơi này.
Vài ngày nghỉ ngời sau đó trước khi bắt đầu Lế bắt thăm thi đấu là một quan sát đặc biệt về Nha Trang đối với các thành viên trong Đoàn. Nha Trang có chút mộng mơ, một chút gì đó mang mùi thoang thoảng của muối nơi miền cát biển, dù rằng có tin cơn bão đổ bộ qua nhưng những cơn mưa biển vẫn có gì đó khá xa lạ với con người Thái Nguyên. Nha Trang vẫn đẹp và háo hức một cảnh biển sầm uất.
Cũng trong những ngày nghỉ ngơi và tranh thủ cập nhật lịch hành trình của các đội khác cũng đang đến từ miền Bắc, tôi có cơ hội tiếp xúc với con người Nha Trang nơi này. Có lẽ là không xa lạ, vẫn là chất giọng rất ấm và cái nhìn thân thiện cởi mở của dân tộc Việt Nam, và có lẽ ấn tượng trong mắt người nam nhiều hơn có thể phải nói là người nữ. Từ những quán ăn thân thiện, bình dân, chất giọng ngọt ngào tế nhị của các chị thật là đặc biệt. Phố xá tấp nập nhưng không quá đông đúc, từ các món ăn mọi miền và đồ uống hương vị cà phê đặc trưng góp phần thư giãn thoải mái, gần gũi cho các thành viên của Đoàn vừa đi làm nhiệm vụ mà lại vừa du lịch và thưởng ngoạn không gian biển tuyệt vời.
Ổn định nơi ở bên khách sạn Quốc tế 2, các thành viên được tiếp xúc với các nữ lễ tân xinh đẹp mà chỉ sau một ngày cả đoàn phải công nhận là "người đẹp xứ Nha Trang". Nổi bật trong số đó là Hoàng Lan, cô ấy xinh đẹp và gọn gàng trong chiếc áo dài với những gam màu phù hợp, tôi chợt nhận ra một chất giọng đặc biệt và dễ thương, hơn nữa cũng cực kì hấp dẫn bởi sự sôi nổi vốn là phong cách nghề nghiệp.
Nếu bạn đã nhiều lần đi du lịch, tất nhiên ngoài danh lam thắng cảnh ra thì đương nhiên tiếp xúc với con người bản địa bao giờ cũng là một phần tất yếu. Hoàng Lan đặc biệt và có lẽ còn đặc biệt hơn vì sự phũ phàng bởi người miêu tả lại cô ấy là một thanh niên đang tuổi trưởng thành, ở cái tuổi 30 và chưa lập gia đình riêng, anh ta đủ lãng mạn để viết và miêu tả về Hoàng Lan như những nhà văn, nhà tiểu thuyết, và cũng thật phũ phàng vì người miêu tả lại là tôi, đại diện trong một Đoàn tham dự giải, một vận động viên cờ tướng lại càng chóng vánh. Thứ không nhanh và chẳng chậm của thời gian, nó là hồi hộp cả lòng trai trẻ, và làm bẵng quên một cuộc đại thư hùng trong giới cờ tướng toàn quốc đang chỉ đợi đến giờ G.
Và...có những cơn mưa ở Nha Trang bắt đầu như thế, một cơn mưa miền biển đan xen cảm xúc và chinh chiến, giữa cái nhiệm vụ thực và xúc cảm đời người..., nếu như là nhà văn tôi...còn viết tiếp./

Còn nữa...

chuyenthua
24-10-2012, 05:52 AM
Cuộc đời và bàn cờ không khác nhau nhiều lắm. bạn thì ít mà bè thì nhiều. điểm danh lại những người bạn tốt với mình chẳng có bao nhiêu mình sẵn sàng hy sinh cho bạn. nhưng khi cần bạn toàn thấy thuê bao hoặc đc câu trả lời mình đang có việc. bàn cờ thì có kết quả, còn cuộc sống vẫn tiếp diễn. hôm nay chuyenthua say cô đơn 1 miình.

nguahoangtn
24-10-2012, 08:01 AM
Con rùa rụt cổ từ khi mình về không dám thò mặt ra thi đấu.

chuyenthua
24-10-2012, 11:33 AM
Con rùa rụt cổ từ khi mình về không dám thò mặt ra thi đấu.
Em biết con rùa đấy không? :tlbc

chuyenthua
25-10-2012, 03:33 AM
Hồi kí Nha Trang:

Mình xin mạn phép viết vài dòng hồi kí về Nha Trang sau giải A2 toàn quốc vừa qua của Đoàn Thái Nguyên nha:

Mùa thu lành lạnh ở Nha Trang như mở lời chào của khí hậu mùa thu miền Bắc Bộ, vì lúc này ở miền Bắc vẫn khí hậu vẫn nóng. Đoàn Thái Nguyên gồm 4 kỳ thủ và 2 lãnh đội đặt chân đến Nha Trang đúng như dự kiến là đội hình miền Bắc đầu tiên tới Nha Trang. Đặt phòng tại khách sạn quốc tế trước đó nhưng chỉ khi tới nơi mới thấy Nha Trang thật đẹp, như là bài hát mà chuyến tầu SE đã ngân vang trên lãnh thổ Khánh Hoà, phóng viên tác nghiệp nghiệp dư của Thái Nguyên với chiếc máy ảnh kỹ thuật số chuyên biệt chụp lia lịa những quang cảnh của một cuộc hành trình mang ý muốn của may mắn. Vừa tới đại sảnh của khách sạn Quốc tế nơi tổ chức sự kiện là lời mời khách hết sức chuyên nghiệp và làm vừa lòng bất kì ai của công vụ Lễ Tân, quả thực cũng gây hấp dẫn và khác lạ đối với các thành viên trong đoàn, cảm giác một chút đặc biệt nơi này.
Vài ngày nghỉ ngời sau đó trước khi bắt đầu Lế bắt thăm thi đấu là một quan sát đặc biệt về Nha Trang đối với các thành viên trong Đoàn. Nha Trang có chút mộng mơ, một chút gì đó mang mùi thoang thoảng của muối nơi miền cát biển, dù rằng có tin cơn bão đổ bộ qua nhưng những cơn mưa biển vẫn có gì đó khá xa lạ với con người Thái Nguyên. Nha Trang vẫn đẹp và háo hức một cảnh biển sầm uất.
Cũng trong những ngày nghỉ ngơi và tranh thủ cập nhật lịch hành trình của các đội khác cũng đang đến từ miền Bắc, tôi có cơ hội tiếp xúc với con người Nha Trang nơi này. Có lẽ là không xa lạ, vẫn là chất giọng rất ấm và cái nhìn thân thiện cởi mở của dân tộc Việt Nam, và có lẽ ấn tượng trong mắt người nam nhiều hơn có thể phải nói là người nữ. Từ những quán ăn thân thiện, bình dân, chất giọng ngọt ngào tế nhị của các chị thật là đặc biệt. Phố xá tấp nập nhưng không quá đông đúc, từ các món ăn mọi miền và đồ uống hương vị cà phê đặc trưng góp phần thư giãn thoải mái, gần gũi cho các thành viên của Đoàn vừa đi làm nhiệm vụ mà lại vừa du lịch và thưởng ngoạn không gian biển tuyệt vời.
Ổn định nơi ở bên khách sạn Quốc tế 2, các thành viên được tiếp xúc với các nữ lễ tân xinh đẹp mà chỉ sau một ngày cả đoàn phải công nhận là "người đẹp xứ Nha Trang". Nổi bật trong số đó là Hoàng Lan, cô ấy xinh đẹp và gọn gàng trong chiếc áo dài với những gam màu phù hợp, tôi chợt nhận ra một chất giọng đặc biệt và dễ thương, hơn nữa cũng cực kì hấp dẫn bởi sự sôi nổi vốn là phong cách nghề nghiệp.
Nếu bạn đã nhiều lần đi du lịch, tất nhiên ngoài danh lam thắng cảnh ra thì đương nhiên tiếp xúc với con người bản địa bao giờ cũng là một phần tất yếu. Hoàng Lan đặc biệt và có lẽ còn đặc biệt hơn vì sự phũ phàng bởi người miêu tả lại cô ấy là một thanh niên đang tuổi trưởng thành, ở cái tuổi 30 và chưa lập gia đình riêng, anh ta đủ lãng mạn để viết và miêu tả về Hoàng Lan như những nhà văn, nhà tiểu thuyết, và cũng thật phũ phàng vì người miêu tả lại là tôi, đại diện trong một Đoàn tham dự giải, một vận động viên cờ tướng lại càng chóng vánh. Thứ không nhanh và chẳng chậm của thời gian, nó là hồi hộp cả lòng trai trẻ, và làm bẵng quên một cuộc đại thư hùng trong giới cờ tướng toàn quốc đang chỉ đợi đến giờ G.
Và...có những cơn mưa ở Nha Trang bắt đầu như thế, một cơn mưa miền biển đan xen cảm xúc và chinh chiến, giữa cái nhiệm vụ thực và xúc cảm đời người..., nếu như là nhà văn tôi...còn viết tiếp./

Còn nữa...
Anh sơn con bị tẩy hỏa nhập ma. Sắp thành nhà văn lá cải :venhvao:venhvao:venhvao

KADICSUN
27-10-2012, 02:07 PM
Xem ván cờ mà win thấy là sức mạnh của Cường _XD là có thật. Nếu chơi đối cuộc tốt như thế này thì A.Hùng không phải đối thủ của Cường_XD. Vì nếu như Cường chơi tốt như thế này là đã dồn tâm huyết đấy...!!!

Chúc mừng Cường XD, có lẽ chiều nay win ra xem cái nhỉ, nếu như có bia bọt gì mời !!
Phải nói là Cường là lối cờ có sức bật đấy...!!

thainguyen07
27-10-2012, 02:23 PM
Xem ván cờ mà win thấy là sức mạnh của Cường _XD là có thật. Nếu chơi đối cuộc tốt như thế này thì A.Hùng không phải đối thủ của Cường_XD. Vì nếu như Cường chơi tốt như thế này là đã dồn tâm huyết đấy...!!!

Chúc mừng Cường XD, có lẽ chiều nay win ra xem cái nhỉ, nếu như có bia bọt gì mời !!
Phải nói là Cường là lối cờ có sức bật đấy...!!

:chaochao Với khí thế vừa thắng Huy ở ván tứ 4, cộng thêm đang có phong độ tốt ở giải này... ván này anh ghi nhận Cuờng có ván đánh xuất sắc và có lối đánh khá chắc chắn, nên anh không có tý cơ hội nào phản đòn. Vì một sai sót nước thứ 20 khi bắt đầu bước vào giai đoạn đồng hồ, Vì vậy anh thua trận này là xứng đáng để rút kinh nghiệm giải tiếp theo :tlbc

KADICSUN
28-10-2012, 04:45 PM
" Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long "
Xóa bài của Sơn con vì 3 lý do:
1. Post bài thuộc thể loại tán gẫu vào trang này. Trang này chỉ dành riêng thảo luận các vấn đề về chuyên môn cờ. Anh đã nhắc em nhiều lần là không được viết sai.
2. Viết bài có tính chất xúc phạm cá nhân.
3. Hiểu và nhận xét, bình luận sai về nội dung của hai câu thơ trên.

nguahoangtn
28-10-2012, 08:48 PM
Nói phét ít thôi. Thiên hạ nhiều người biết chữ lắm đấy.

thainguyen07
30-10-2012, 06:21 PM
7h45 Tất cả 6 kỳ thủ mạnh có mặt tại quán cà phê Phố Cổ (đối diện xưởng bia VicoBa) để tổ chức bốc thăm thi đấu nhé. Hy vọng các bạn yêu cờ sẽ theo dõi các trận đấu hấp dẫn giữa các kỳ thủ hàng đầu tỉnh Thái Nguyên.

nguahoangtn
30-10-2012, 10:39 PM
Sợ quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tự phong cho nhau là hàng đầu Thái Nguyên!!!???

chuyenthua
23-11-2012, 12:21 PM
ĐỀ nghị các anh em cau lac bộ mỏ bạch có thời gain ra clb đẻ tập luyện chuẩn bị cho giải tới. đã có đồng hồ mới

Khanhduongintermilan
27-11-2012, 09:45 AM
Ko có ai post trận Dương thắng Sơn 5-0 nhỉ

chuyenthua
03-12-2012, 12:42 PM
format wxf
game
time 20""; 6""
red ;;;
black ;;;

start{
1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8
3. R1.2 h2+3 4. P3+1 p3+1
5. H8+9 p1+1 6. C8+4 e3+5
7. C8.7 c8+2 8. R9.8 r1.2
9. R8+4 c2.1 10. R8.6 a4+5
11. C7.3 h3+2 12. P3+1 c8+4
13. H3+2 c8.1 14. C5.2 r8.9
15. R6.8 h2-3 16. R8+5 h3-2
17. R2+1 c+-2 18. R2.8 h2+3
19. H2+4 h3+4 20. R8+6 r9.8
21. C2.6 a5-4 22. H4+3 r8+2
23. H3-5 c+.5 24. R8.9 c5-2
25. P3.4 c5+1 26. H5-7 a6+5
27. H9+8 r8+4 28. H8+6 e5+3
29. C3.8 e7+5 30. H6+5 e3-5
31. R9.5 r8.5 32. A6+5 k5.6
}end

redtn2002
03-12-2012, 12:53 PM
Khuyến Phú Lương mới lần đầu tham dự mà đánh thuộc cuộc ghê nhỉ, làm khó được cả Thanh nhà mình.

redtn2002
03-12-2012, 01:59 PM
format wxf
game
time 20""; 6""
red ;;;
black ;;;

start{
1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8
3. R1.2 h2+3 4. P3+1 p3+1
5. H8+9 p1+1 6. C8+4 e3+5
7. C8.7 c8+2 8. R9.8 r1.2
9. R8+4 c2.1 10. R8.6 a4+5
11. C7.3 h3+2 12. P3+1 c8+4
13. H3+2 c8.1 14. C5.2 r8.9
15. R6.8 h2-3 16. R8+5 h3-2
17. R2+1 c+-2 18. R2.8 h2+3
19. H2+4 h3+4 20. R8+6 r9.8
21. C2.6 a5-4 22. H4+3 r8+2
23. H3-5 c+.5 24. R8.9 c5-2
25. P3.4 c5+1 26. H5-7 a6+5
27. H9+8 r8+4 28. H8+6 e5+3
29. C3.8 e7+5 30. H6+5 e3-5
31. R9.5 r8.5 32. A6+5 k5.6
}end

Lần giải giao lưu tại Trại Cau hồi tháng 7 mình ngồi bàn 1 ván cuối gặp anh Đức Phú Lương. Chỉ cần hòa là vô địch. Cũng đứng vào hình giống hệt như nước cuối ván này, còn Xe Pháo Mã và đàn tốt, cũng khóa được Xe Pháo đối phương. Sau đó cẩn thận lên thêm con voi cho chắc cờ :)) đỡ sợ chiếu rút. Kết quả là mất chức vô địch.

redtn2002
03-12-2012, 02:11 PM
Phạm Đức Hùng (thainguyen07) - Hoàng Thái Sơn (redtn2002)

ggg"1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. H8+9 H2+3 5. R9+1 E3+5 6. R9.6 C8+4 7. R6+5 C2+2 8. C8+2 C8-3 9. R6-2 H7+8 10. R2.1 C2.3 11. C8.7 H8+7 12. R6.2 R1+1 13. C5.6 R1.4 14. A6+5 H3-1 15. C7.6 R4.6 16. C+-1 H7-8 17. R2.6 A6+5 18. H3+4 P7+1 19. H4+6 R6+3 20. R6.3 P5+1 21. P7+1 C3+5 22. R1+2 H8-6 23. R3.2 H6+4 24. C-+3 P5+1 25. P5+1 R6.4 26. C6.2 C8+1 27. R1.2 R8+3 28. C2+2 R8.4 29. R-.6 R++3 30. C2+4 A5-6 31. A5+6 R4+4 32. H9-7 R4.3 33. H7+5 R3-2 34. H5+3 C3.2 35. H3+4 A4+5 36. H4+5 H1+2 37. H5+3 K5.4 38. E3+5 R3.4 39. R2+2 H2-3 40. R2.7 H3+4 41. H3-4 H4+5 42. R7+3 K4+1 43. C2-1 A5+6 44. H4-5 R4.5 45. R7.4 R5+2 46. A4+5 K4.5 47. R4-2 R5+1 48. K5.4 R5-2 49. R4+1 K5-1 50. C2+1 E7+9 51. C2.1 E9+7 52. R4-2 C2-7 53. P9+1 C2.1 54. R4+3 K5+1 55. R4-3 C1+3 56. C1.8 C1.2 57. R4+2 K5-1 58. R4+1 K5+1 59. C8.5 R5.9 60. R4-5 K5-1 61. R4.8 R9.6 Blue won ">

Do tính chất giải có màn thi khinh công nên sau nước 17 hai bên triển khai Lăng Ba Vi Bộ vèo vèo. Đặc biệt từ nước 44 đến nước 61 redtn thực hiện trong vòng 3 ' 30 :)) kết thúc trận Đen còn 3 phút, Đỏ còn 6 phút không lũy tích.
Hùng bị giật mình nước Pháo 2 tiến 2 của anh :), còn anh thì giật mình nước Pháo 6 trước thoái 1 của Hùng. :)

thainguyen07
03-12-2012, 05:39 PM
Phạm Đức Hùng (thainguyen07) - Hoàng Thái Sơn (redtn2002)

ggg"1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. H8+9 H2+3 5. R9+1 E3+5 6. R9.6 C8+4 7. R6+5 C2+2 8. C8+2 C8-3 9. R6-2 H7+8 10. R2.1 C2.3 11. C8.7 H8+7 12. R6.2 R1+1 13. C5.6 R1.4 14. A6+5 H3-1 15. C7.6 R4.6 16. C+-1 H7-8 17. R2.6 A6+5 18. H3+4 P7+1 19. H4+6 R6+3 20. R6.3 P5+1 21. P7+1 C3+5 22. R1+2 H8-6 23. R3.2 H6+4 24. C-+3 P5+1 25. P5+1 R6.4 26. C6.2 C8+1 27. R1.2 R8+3 28. C2+2 R8.4 29. R-.6 R++3 30. C2+4 A5-6 31. A5+6 R4+4 32. H9-7 R4.3 33. H7+5 R3-2 34. H5+3 C3.2 35. H3+4 A4+5 36. H4+5 H1+2 37. H5+3 K5.4 38. E3+5 R3.4 39. R2+2 H2-3 40. R2.7 H3+4 41. C2-1

Do tính chất giải có màn thi khinh công nên sau nước 17 hai bên triển khai Lăng Ba Vi Bộ vèo vèo. Đặc biệt từ nước 44 đến nước 61 redtn thực hiện trong vòng 3 ' 30 :)) kết thúc trận Đen còn 3 phút, Đỏ còn 6 phút không lũy tích.
Hùng bị giật mình nước Pháo 2 tiến 2 của anh :), còn anh thì giật mình nước Pháo 6 trước thoái 1 của Hùng. :)

Nếu nước thứ 41 pháo 2/1 thì a không thể đỡ được :venhvao, một ván cờ quả là rất đáng tiếc

chuyenthua
03-12-2012, 08:31 PM
format wxf
game
time 6""; 12""
red ;;;
black ;;;

start{
1. P7+1 c2.3 2. E3+5 h2+1
3. H8+7 r1.2 4. R9.8 r2+4
5. C8.9 r2.4 6. C2.3 c8.5
7. H2+4 h8+7 8. R1.2 r9+1
9. R2+4 r9.6 10. H4+2 p7+1
11. A6+5 e7+9 12. P9+1 p5+1
13. P3+1 r6+4 14. R2+2 p5+1
15. P3+1 p5+1 16. H7+5 r6.5
17. C3+5 c3.7 18. R2.5 r4+1
19. H5-7 r5-2 20. H7+6 r5+2
21. H2+4 e9+7 22. R8+5 e7-9
23. R8.5 r5.6 24. P7+1 c7+3
25. H6+4 r6-1 26. R5-1 r6+1
27. R5+1 r6+1 28. P7+1 h1+3
}end

redtn2002
03-12-2012, 08:52 PM
format wxf
game
time 6""; 12""
red ;;;
black ;;;

start{
1. P7+1 c2.3 2. E3+5 h2+1
3. H8+7 r1.2 4. R9.8 r2+4
5. C8.9 r2.4 6. C2.3 c8.5
7. H2+4 h8+7 8. R1.2 r9+1
9. R2+4 r9.6 10. H4+2 p7+1
11. A6+5 e7+9 12. P9+1 p5+1
13. P3+1 r6+4 14. R2+2 p5+1
15. P3+1 p5+1 16. H7+5 r6.5
17. C3+5 c3.7 18. R2.5 r4+1
19. H5-7 r5-2 20. H7+6 r5+2
21. H2+4 e9+7 22. R8+5 e7-9
23. R8.5 r5.6 24. P7+1 c7+3
25. H6+4 r6-1 26. R5-1 r6+1
27. R5+1 r6+1 28. P7+1 h1+3
}end
Đòn phế song mã của Huy ngoài sự tưởng tượng của anh. Trước anh cứ tưởng anh vịt nhất Thái Nguyên cơ đấy. =)). Giờ mới biết có đối thủ cạnh tranh danh hiệu. :nemgach

chuyenthua
03-12-2012, 09:03 PM
Vì yếu tố thời gian thôi, bàn cờ này anh huy ép từ đầu. công lực của anh ý dạo này kinh khủng thật. maI TUẤN PHÚ LƯƠNG KHÓ KHĂN ĐÂY.

nguahoangtn
03-12-2012, 09:51 PM
Đòn phế song mã của Huy ngoài sự tưởng tượng của anh. Trước anh cứ tưởng anh vịt nhất Thái Nguyên cơ đấy. =)). Giờ mới biết có đối thủ cạnh tranh danh hiệu. :nemgach

Anh ơi không phải cu Huy cao mà là Cu Thanh chơi hơi ..........xấu. Ai lại chơi nhét giẻ vào mồm như thế bao giờ. Kakakakakakakakkakakakakakaka:botay:botay:venhvao

redtn2002
03-12-2012, 10:09 PM
Giải cờ tướng Nam tỉnh Thái Nguyên 2012
Kết quả ván 2:

Cao Sơn 1-0 Trần Huy Dũng
Trần Quang Huy 0-1 Hoàng Thái Cường
Hoàng Thái Sơn 1 -0 Trần Ngọc Tam
Nguyễn Quang Huy 0- 1 Trần Tiến Thanh
Tô Hữu Sơn 1 - 0 Nguyễn Văn Chung
Nguyễn Văn Kiên 1-0 Đào Mạnh Tuấn
Nguyễn Đăng Đức 1/2 - 1/2 Đỗ Hữu Tuấn
Vũ Quốc Huy 1 -0 Đặng Đức Thành
Đặng Ngọc Thịnh 1-0 Chu Khánh Dương
Mai Ngọc Khuyến 0 -1 Phạm Đức Hùng
Vi Viết Thành 1/2 - 1/2 Nguyễn Quý Chung

Hai vòng đầu giải cờ tướng tỉnh Thái Nguyên chứng kiến sự khởi đầu hoàn hảo của đội Xây dựng, nòng cốt là CLB cờ Mỏ Bạch. Các thành viên trong đội đều dành 2 điểm tuyệt đối.
Đội tuyển Thành phố Thái Nguyên với thực lực hùng hậu, đối trọng chính của Xây dựng trong cuộc đua vô địch đồng đội đã có ngày thi đấu không thành công. Hai ván đối đầu trực tiếp với Xây dựng, hai kỳ thủ chủ lực là Phạm Đức Hùng và Nguyễn Quang Huy đều bại trận. Hùng bị hụt chân khi thi triển khinh công với redtn, còn Huy thì chiến mã bị Thanh Hà Giang cho ít thuốc tiêu chảy nên không chạy đường dài được :nemgach.
Trong khi đó, cặp đôi còn lại của đội Thành phố là Sơn con và Dũng lại thừa chân khí, hai bên tỷ thí nội lực. Nguyễn Cao Sơn càng ngày càng lơ mơ, mắt mũi chả biết để đâu mà bị mất ngựa. Đến khi kém cây mới choàng tỉnh và được cái khi Sơn con tỉnh ngủ thì đỡ cũng dẻo, nên Dũng Công nghiệp ngậm ngùi nhận trái đắng.
Hoàng Thái Sơn gặp anh Tam - Trưng Vương. Sau khi hơn tý tốt nắn nót cẩn thận vần vò. Anh Tam thì kệ red muốn chiếu gì thì chiếu, cứ bò tốt biên sang thật lực. Sau hơn 10 nước đi tốt mỏi tay, anh Tam gác Sĩ, một hành động được dân gian mô tả bằng cụm từ: đóng cửa lại và... đốt. Và dây đỏ của red lại kéo dài tiếp từ sáng đến chiều.
Hoàng Thái Cường - nguahoangtn thể hiện một ván cờ giang hồ và quái dị cực điểm, phẩm chất thậm chí khiến cả Tùng chim chích của Quang Trung ôm hận. Anh chơi một ván tàn Song Mã Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Pháo Mã 3 tốt Sĩ Tượng toàn, trong một hình cờ mà đa phần kỳ thủ đều quit nhanh lập bàn mới. :)) Phấn khởi thành tích đạt được, buổi chiều anh phát hùng tâm, đánh bại một tay cờ cứng là Huy Trại Cau, bảo toàn thành tích toàn thắng cho Xây dựng.
Giải năm nay chứng kiến một nỗi buồn do sự cứng nhắc hơi thái quá của Mr Ninh Sông công, sự không tham gia của tuyển Sông Công, đồng thời làm gián tiếp vắng mặt hai danh thủ Tám và Đông (Đại Từ) làm cho giải thiếu mất sự ổn ào cần thiết.

chuyenthua
04-12-2012, 12:12 PM
FORMAT WXF
GAME
TIME 5""; 10""
RED ;;;
BLACK ;;;

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3
5. P7+1 R1+1 6. H8+7 H7+6
7. C8+3 P7+1 8. C5+4 H3+5
9. R2.5 E7+5 10. C8.5 A6+5
11. P3+1 C8.7 12. P3+1 C2+5
13. H7+6 H6+5 14. H3+5 C7+7
15. K5+1 C2.9 16. P3.2 R8+4
17. R9+2 R8+4 18. H5-4 C7-1
19. H4+5 C7-1 20. H5-4 C9.1
21. R5.3 K5.6 22. H6+4 R1.2
23. R3.4 K6.5 24. H++2 R2+7
25. K5-1 R8-5 26. R4.2 R2.6
27. E7+9 C7+2 28. A4+5 K5.6
29. A5+6 R6+1 30. K5+1 R6-3
31. C5+1 P9+1 32. P9+1 C7-4
33. C5.9 P3+1 34. P9+1 R6.5
35. K5.6 C7.4 }END
Mình thật sự quá Vịt. lỗi với đồng đội quá. Nươc thứ 13 xe 5-3 là win rồi. thành thật xin lỗi mọi người. :botay:botay
Thah(xd)-0-1 Cao Son(tp)
FORMAT WXF
GAME
TIME 5""; 10""
RED ;;;
BLACK ;;;

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3
5. P7+1 R1+1 6. H8+7 H7+6
7. C8+3 P7+1 8. C5+4 H3+5
9. R2.5 E7+5 10. C8.5 A6+5
11. P3+1 C8.7 12. P3+1 C2+5
13. H7+6 H6+5 14. H3+5 C7+7
15. K5+1 C2.9 16. P3.2 R8+4
17. R9+2 R8+4 18. H5-4 C7-1
19. H4+5 C7-1 20. H5-4 C9.1
21. R5.3 K5.6 22. H6+4 R1.2
23. R3.4 K6.5 24. H++2 R2+7
25. K5-1 R8-5 26. R4.2 R2.6
27. E7+9 C7+2 28. A4+5 K5.6
29. A5+6 R6+1 30. K5+1 R6-3
31. C5+1 P9+1 32. P9+1 C7-4
33. C5.9 P3+1 34. P9+1 R6.5
35. K5.6 C7.4 }END

redtn2002
04-12-2012, 07:03 PM
Nguyễn Đức Kiên 1/2 - Hoàng Thái Sơn

"1. C8.5 H2+3 2. H8+7 R1.2 3. R9.8 P3+1 4. R8+4 H8+7 5. P5+1 A6+5 6. H2+3 P7+1 7. R1+1 E7+5 8. R1.4 C2+2 9. H3+5 H7+6 10. P5+1 H6+5 11. H7+5 C2.5 12. R8+5 H3-2 13. C5+3 P5+1 14. C2.5 R9.6 15. R4+8 K5.6 16. C5+3 H2+3 17. P3+1 C8+1 18. H5+4 C8.5 19. E3+5 P7+1 20. H4+3 K6.5 21. H3-5 H3+5 22. E5+3 ">
Kiên đánh trần cờ ra không có gì vặn vẹo, kết thúc ván này Nguyễn Cao Sơn thắng Tô Hữu Sơn và vươn lên với 4.5 điểm sau 5 vòng đấu. Hoàng Thái Sơn và Nguyễn Đức Kiên 4 điểm bám sát phía sau.

Nguyễn Cao Sơn 1 - 0 Hoàng Thái Sơn
1. P7+1 P7+1 2. H8+7 H8+7 3. R9+1 H7+6 4. R9.4 C8+2 5. R1+1 A6+5 6. H2+3 C2.6 7. R4.6 H2+3 8. H7+6 H6+4 9. R6+3 R1.2 10. C8.7 E7+5 11. R1.4 C6.7 12. R4+5 C7+4 13. R4.2 P7+1 14. R2-1 C7+3 15. A4+5 P7+1 16. H3-2 R2+6 17. R6.2 R9.6 18. R++4 E5-7 19. C7+4 E3+5 20. E7+5 C7.4 21. K5.6 R2.5 22. C7.1 R6+6 23. C1+3 A5-6 24. R-.6 R5+1 25. K6+1 A4+5 26. R2.3 E5-7 27. C2+7 A5+4 28. R6+3 R6-2 29. R6.5 ">
Ván đấu nhiều cảm xúc. Trước Nguyễn Cao Sơn nhiều năm vô địch làng cờ Thái Nguyên lại đi hậu, trong tình thế buộc phải thắng để vượt lên, red đã phế liền 2 Pháo, tạo ra sát cuộc nhưng thua vì một nước chiếu ngớ ngẩn. Nếu thắng thì sẽ 1 mình 1 ngựa dẫn đầu với 5 điểm. Mai chỉ cần đi tiên đá hòa là vô địch.
Tiếc nuối - khi cơ hội vô địch tỉnh Thái Nguyên đã gần trong gang tấc.

thainguyen07
04-12-2012, 07:44 PM
Ván đấu nhiều cảm xúc. Trước Nguyễn Cao Sơn nhiều năm vô địch làng cờ Thái Nguyên lại đi hậu, trong tình thế buộc phải thắng để vượt lên, red đã phế liền 2 Pháo, tạo ra sát cuộc nhưng thua vì một nước chiếu ngớ ngẩn. Nếu thắng thì sẽ 1 mình 1 ngựa dẫn đầu với 5 điểm. Mai chỉ cần đi tiên đá hòa là vô địch.
Tiếc nuối - khi cơ hội vô địch tỉnh Thái Nguyên đã gần trong gang tấc.

:zzz Trận thứ 6 chiều nay em mới quá đáng tiếc Khi em còn Xe, Mã 2 tốt và 2 sỹ để hòa Xe, Tốt bền sỹ tượng của Kiên Đh mà hình cờ đấy là fải thắng. Nếu trận thứ 6 mà em thắng Kiên thì không cần đến vòng cuối nữa, đội thành phố TN đã vô địch đồng đội và cơ hội rất cao là 3 người trong đội TPTN ẵm luôn giải Nhất, nhì, ba cá nhân nữa rồi. Khi đó Sơn con 5,5 điểm, Dũng CN 5 điểm, hùng TN cũng 5 điểm , Tuấn PL 4,5 còn lại vài người 4 điểm. :suphu

chuyenthua
05-12-2012, 04:49 PM
format wxf
game
time 29""; 18""
red ;;;
black ;;;

start{
1. P3+1 c8.7 2. E3+5 h8+9
3. H2+4 r9.8 4. H8+7 h2+3
5. P7+1 r1+1 6. P1+1 r1.6
7. R9+1 r6+3 8. C2.3 c2-1
9. R1+1 c2.6 10. H7+8 c6+2
11. R9.6 c7.6 12. P3+1 p7+1
13. C8-1 r6+3 14. C3+7 r8.7
15. R6.7 r7.8 16. H8-7 p7+1
17. E5+3 h9+7 18. E7+5 e3+5
19. R7.6 a6+5 20. H7+6 r8+4
21. C8+1 r6-2 22. C8+2 c++5
23. H6+5 h3+5 24. C8.4 h5+6
25. P5+1 r8+5 26. R1.3 h7+8
27. R6+2 c+.1 28. E5-3 c1+1
29. A6+5 h8+7 30. E3-5 r8-5
31. A5+4 r8.2 32. R3.9 r2+5
33. K5+1 r2.6 }end

huybuudien
05-12-2012, 10:36 PM
Anh Sơn ơi! post ván của em với anh đi! Giải này mọi người nhận xét cờ em lên, nhưng em vẫn không hài lòng lắm! Vĩ 1 giải quan trọng như thế nhưng em có luyện tập gì đâu! Hu hu! Hen gặp anh, em vào dịp khác! Chúc anh, em mọi sự may mắn! Nhắn Riêng em Huy QN giải sau anh không cho hoãn đâu!!!

huydty
05-12-2012, 11:15 PM
Hehe.giải sau em về quảng ninh rồi.khoảng 5 năm nữa em len học chuyên khoa 1 em sẽ tìm a để thi đấu lại.ván đấy tại em non kinh nghiệm hơn a lên e mới sai lầm thôi.em phải ghi nhận rằng bản lĩnh thi đấu của a tốt hơn e rất nhiều.e còn phải học hỏi rất nhiều may ra mới theo kịp a dc.em vào dc top 10 là do may mắn thôi.hôm nào ra mỏ bạch a em mình đánh lại ván đấy.e có gì k phải mong a bỏ qua cho e.chúc a luôn mạnh khỏe và thành công

redtn2002
06-12-2012, 12:05 AM
Anh Sơn ơi! post ván của em với anh đi! Giải này mọi người nhận xét cờ em lên, nhưng em vẫn không hài lòng lắm! Vĩ 1 giải quan trọng như thế nhưng em có luyện tập gì đâu! Hu hu! Hen gặp anh, em vào dịp khác! Chúc anh, em mọi sự may mắn! Nhắn Riêng em Huy QN giải sau anh không cho hoãn đâu!!!

Anh cũng không hài lòng lắm với thể hiện của em ở ván gặp anh. Anh thua Sơn con xong chán không thèm đánh đã đành, em lại không biết cách khai thác ưu thế mình có.
Hôm nào anh đi công tác về sẽ trao đổi em về vấn đề này, em khắc phục được thì sẽ có đẳng cấp hàng đầu ngay không phải bàn.
Nhưng thực sự giải này em cao lên nhiều so với chính em.

redtn2002
06-12-2012, 12:28 AM
Hoàng Thái Sơn (redtn2002) - Nguyễn Quang Huy (huybuudien)

Anh post lên cho Huy xem lại. Tuy anh đi linh tinh beng thật =)) nhưng thực ra không lúc nào điểm -200 cả, nên cơ hội thắng của em chả có đâu.
Huy gặp anh thì cũng ngang ngửa thôi, chú thắng anh thì phải giải sau, giải này hụt đòn rồi.

ggg"1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. P3+1 H8+7 4. H3+4 A6+5 5. R1.2 P3+1 6. C8.7 E7+5 7. H4+3 C2+1 8. C5.3 C2.7 9. C3+4 R1.2 10. C7.3 R2+8 11. A6+5 R9.8 12. R2+9 H7-8 13. E7+5 C6.7 14. C--1 R2-1 15. H8+6 R2-2 16. R9.8 R2.4 17. R8+6 H8+6 18. H6+8 R4.6 19. R8.7 R6.2 20. H8-7 R2+1 21. P3+1 R2.3 22. C-+3 H6+8 23. H7+6 R3.5 24. C+.2 C7+3 25. E5+3 H3-2 26. P3+1 H8-6 27. P3.4 R5.8 28. C2.5 H6+5 29. R7.5 R8.4 30. R5.9 P3+1 31. P9+1 P3+1 32. R9.7 H2+1 33. R7-2 H1+2 34. P1+1 H2+1 35. R7.4 P3+1 36. R4-1 R4-1 37. R4.9 P3.4 38. E3+5 P4+1 39. P9+1 R4-2 ">>

chuyenthua
06-12-2012, 02:33 AM
khiêm tốn bao nhiêu cũng chua đủ tụ hào 1 phuts thua sơn con kakaka anh sơn y tế còn nuối tiếc nhiều

chuyenthua
06-12-2012, 02:37 AM
Trần Tiến Thanh(hg) muốn giao lưu đánh độ với10 người tốp đầu thái nguyên. Học hỏi và quay xổ số. em cho các anh đi tiên. bÁC nào có nhã ý alo em nhé 0976077066, 0912345704. hy vọng các bác chấp nhận lời đè nghị

thainguyen07
06-12-2012, 09:22 AM
Trần Tiến Thanh(hg) muốn giao lưu đánh độ với10 người tốp đầu thái nguyên. Học hỏi và quay xổ số. em cho các anh đi tiên. bÁC nào có nhã ý alo em nhé 0976077066, 0912345704. hy vọng các bác chấp nhận lời đè nghị

Như em biết Anh với anh Sơn, anh Văn, anh Long Cọ Bể và Huy BĐ rất ít chơi cờ độ bằng tiền, nhưng lại hay thi đấu bằng việc ai thua trả tiền café cho 1 số anh em cùng ra chơi mục đích vui là chính, khi thắng được thì anh em vẫn trêu nhau là “café hôm nay ngon thế nhỉ” cứ như thế là vui rồi (nhiều khi tiền uống café cũng không kém gì tiền độ). Có những người có khi chỉ vì một vài trăm ngàn đó mà đánh mất tình anh em vì vậy mà bọn anh không thích chơi cờ độ bằng tiền. Anh nhớ có lần anh Linh SC lên TN chơi gọi anh ra café (sau cái lần anh Vô địch giải chùa Cải Đan ở SC) cứ gạ anh chơi cờ tiền, anh bảo thôi anh em chơi vui bằng việc ai thua trả tiền café nhưng anh Linh không nghe còn nói khó nghe: “ anh từ dưới SC lên đây gọi chú ra mà không chiều anh một chút àh”. Cuối cùng anh cũng chiều anh ấy 2 ván anh Linh thua cả 2 ván, xong anh chỉ lấy 100k gọi là để trả tiền café mà thôi. A cũng thừa biết mục đích anh Linh lên gọi anh chơi để thể hiện mình là chính chứ 1 vài triệu anh ấy chẳng có nghĩa lý gì cả. Nhưng nếu anh thua thì chắc ngày hôm sau cả làng cờ SC ai cũng biết. Chính vì hiểu mục đích của anh Linh mà anh mới chiều anh ấy 2 ván đó.
Nếu chú có nhã ý thì hôm nào anh em minh giao lưu ai thua trả tiền café cho luôn cả mấy anh em làm trọng tài, còn buổi trưa để anh mời mấy anh em đi ăn uống rồi cùng bình luận.
:zzz

redtn2002
06-12-2012, 10:18 AM
khiêm tốn bao nhiêu cũng chua đủ tụ hào 1 phuts thua sơn con kakaka anh sơn y tế còn nuối tiếc nhiều

May đấy em ạ, nếu anh thắng Sơn con và lên ngôi vô địch thì giải tới chắc ai cũng quyết tâm hạ anh, chắc thua te tua rớt khỏi top 10 quá :)). Thôi cứ ngồi im trong top 10 Thái Nguyên cho lành. Mình cờ vịt mà lên cao gió to lạnh lắm :lanh

lehaininh
06-12-2012, 11:35 AM
Trần Tiến Thanh(hg) muốn giao lưu đánh độ với10 người tốp đầu thái nguyên. Học hỏi và quay xổ số. em cho các anh đi tiên. bÁC nào có nhã ý alo em nhé 0976077066, 0912345704. hy vọng các bác chấp nhận lời đè nghị

tôi thi` sao ?? tôi đang rât thích đánh đô đây ???

huybuudien
06-12-2012, 01:26 PM
Trần Tiến Thanh(hg) muốn giao lưu đánh độ với10 người tốp đầu thái nguyên. Học hỏi và quay xổ số. em cho các anh đi tiên. bÁC nào có nhã ý alo em nhé 0976077066, 0912345704. hy vọng các bác chấp nhận lời đè nghị

Mình đứng thứ 11 không biết Thanh có tiếp không nhỉ?:botay

thainguyen07
06-12-2012, 07:02 PM
Mình đứng thứ 11 không biết Thanh có tiếp không nhỉ?:botay

:loaloa1 Ngoài tốp 10 thì chấp 2 tiên chứ sao, thế còn phải hỏi. kakaka

redtn2002
07-12-2012, 12:30 AM
:loaloa1 Ngoài tốp 10 thì chấp 2 tiên chứ sao, thế còn phải hỏi. kakaka

Trong top 10 thì có số 7 và số 9 là Thanh cũng cho 2 tiên :lanh

chuyenthua
07-12-2012, 10:55 AM
tôi thi` sao ?? tôi đang rât thích đánh đô đây ???

Chấp em cái gì đây vđv chuyên nghiêp/

lehaininh
07-12-2012, 02:00 PM
Chấp em cái gì đây vđv chuyên nghiêp/

Hơn 10 năm rồi không gặp! Hôm nay anh thấy buồn chú quá!!!:botay:botay

redtn2002
07-12-2012, 03:51 PM
Lão Ninh cót đang ở đâu? Có thời gian đi bia bọt không?

chuyenthua
08-12-2012, 01:14 AM
Hơn 10 năm rồi không gặp! Hôm nay anh thấy buồn chú quá!!!:botay:botay

Thế này nhé em nhờ anh red bố trí sắp xếp cho em gặp lê hải ninh. vị 1. anh linh chấp em huề đc, đc ăn 1.5. vị 2 cho em 2 tiên đánh 1 triệu/ ván. 1 vận đông viên theo đuổi nghiệp cờ lâu năm như anh chăng nhẽ không dám chấp 1 thăng bs chơi cờ chỉ để giải chí như em. hi hi ko dám thì bỏ cờ về hưu thôi anh ơi kakaka :nemgach:nemgach

nguahoangtn
08-12-2012, 08:23 AM
Cu chuyenthua bây giờ chuyển sang luyện môn khác rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! môn nào thì ae tự hiểu nhé. Kakakakakakakkakakkakak

huybdtn1
08-12-2012, 09:53 AM
Cu chuyenthua bây giờ chuyển sang luyện môn khác rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! môn nào thì ae tự hiểu nhé. Kakakakakakakkakakkakak

Thanh làm gì thì ai quan tâm đâu mà tự hiểu!? Em thấy anh Cường XD cờ thì ngày càng thấp chỉ được cái môn " Chọc gậy bánh xe " là cao dần lên! Thật là thất vọng! Thất vọng!

sonvudaewoo
15-12-2012, 05:07 PM
Thanh làm gì thì ai quan tâm đâu mà tự hiểu!? Em thấy anh Cường XD cờ thì ngày càng thấp chỉ được cái môn " Chọc gậy bánh xe " là cao dần lên! Thật là thất vọng! Thất vọng!

bây h thi đấu phải thi luôn 3 môn phối hợp với công phu:
- Chọc gậy bánh xe.
- Gắp lửa bỏ tay người
- Ném đá dấu tay
ai liều thì ném gạch cũng được.

redtn2002
15-12-2012, 08:44 PM
Mục này dành cho thảo luận chuyên môn, anh em có ván nào mình tâm đắc hoặc thắng được ai mà trước giờ mình kém người ta thì đưa ván cờ lên đây. Các vụ chọc gậy bánh xe cho sang trang tán gẫu nhé.

nguahoangtn
17-12-2012, 10:27 AM
Thanh làm gì thì ai quan tâm đâu mà tự hiểu!? Em thấy anh Cường XD cờ thì ngày càng thấp chỉ được cái môn " Chọc gậy bánh xe " là cao dần lên! Thật là thất vọng! Thất vọng!

Anh red ơi có người bảo anh em mình thấp kìa. E cao 1,76m cơ mà. Trong các giải thi đấu chính thức người cao không hòa nổi em. Chỉ giãy được một lúc là lăn đùng ra chết. Thế mới lạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:venhvao:venhvao:venhvao

huybuudien
20-12-2012, 02:23 PM
Anh red ơi có người bảo anh em mình thấp kìa. E cao 1,76m cơ mà. Trong các giải thi đấu chính thức người cao không hòa nổi em. Chỉ giãy được một lúc là lăn đùng ra chết. Thế mới lạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:venhvao:venhvao:venhvao

A cao nhưng có cái của anh ngắn lắm( thông cảm e không tiện nói) nếu tính các giải chính thức e thua a 2 trận ở giải công chức thôi( Thua thì vẫn là thua nhưng nhìn nhưng ván cờ đấy a thắng mà a vẫn tự hào thì thật thất vọng)! Thế giải Sông Công mở rộng a thua thì sao? Còn một số lần ở giải 20 người trong đội tuyển thì sao? Nếu tính cả cờ độ thì k biết a thua e bao nhiêu ván! Có gì mà huênh hoang thế? Món tiểu xảo e thua a thôi vì sao a hơn em món đấy thì chắc a tự hiểu...! Có gì xin chỉ giáo! Khiêm nhường! Khiêm nhường!:suphu

sonvudaewoo
21-12-2012, 10:50 AM
có tý cay cú trong đánh cờ thì cờ tướng mới phát triển. để phân xử vụ này mỗi anh em nộp cho chú tuấn 200k. đánh 3 ván ai thắng được. còn nói nhiều, giải thích nhiều chỉ hạ thấp mình thôi các bác ơi. hôm nào các bác đánh độ nhớ đưa lịch lên diễn đàn anh em còn ra cổ vũ nhé.

dangtrang90
21-12-2012, 11:05 AM
có tý cay cú trong đánh cờ thì cờ tướng mới phát triển. để phân xử vụ này mỗi anh em nộp cho chú tuấn 200k. đánh 3 ván ai thắng được. còn nói nhiều, giải thích nhiều chỉ hạ thấp mình thôi các bác ơi. hôm nào các bác đánh độ nhớ đưa lịch lên diễn đàn anh em còn ra cổ vũ nhé.

Cái này chưa hay bác ơi ! Vì người thua vẫn nghĩ hôm đó mình sức khỏe chưa tốt, hay tâm lý không thoải mái...

Chơi kiểu cứ gặp nhau là đấu, phần thưởng cho người thắng là 200k, đấu chừng 10-20 ván là biết ai kém ai, hay 2 người trình độ ngang nhau không ý mà :D .

Chúc các bác vui ! Hehe

trinhson
21-12-2012, 04:13 PM
Thấy các bác ở TN cũng kỳ thật, đánh cờ với nhau suốt- qua các giải đấu lẫn ở ngoài vậy mà vẫn tranh cãi ai cao, ai thấp. Cuối tuần rảnh rỗi cứ gặp nhau làm trận độ vài trăm K/ ván, đánh mấy trận sẽ hết tranh cãi ngay, ở gần nhau chứ có phải xa xôi j, chuyện quá nhỏ. Mà phải đánh bằng phân, ai đòi chấp tiên thì tranh cãi làm j. Cờ em thì thấp, tham gia vài lời góp vui thôi, các bác đừng ném đá nhé. Quả thực em thấy, muốn biết trình độ cờ thực sự của mình như nào, cứ phải đánh độ mới biết, tối thiểu khoảng 10 ván.

trinhson
21-12-2012, 04:19 PM
Bạn Thanh lâu không gặp ở CXQ nhỉ?

chuyenthua
22-12-2012, 06:33 PM
[QUOTE=trinhson;29trthanh dang danh ho nick batuan

nguahoangtn
26-12-2012, 10:29 PM
Có ai sống được bằng cờ đâu. Mọi người cứ tập cho cờ thật cao vào nhé. Chúc mọi người thành công!!!! Tôi đi làm kinh tế đây.

huydty
27-12-2012, 12:31 AM
Hihi.a cường nói đúng.e đang cố lấy cái bằng để ra trường đây

chuyenthua
10-07-2013, 06:13 AM
format wxf
game
time 2""; 4""
red ;;;
black ;;;
date 10-07-2013

start{
1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8
3. R1.2 p3+1 4. C8.7 h2+3
5. R9+1 h3+2 6. R2+6 p7+1
7. R9.6 e3+5 8. H8+9 a4+5
9. P5+1 h2+1 10. C7-1 c8.9
11. R2+3 h7-8 12. C5+4 h8+7
13. C5.3 r1.4 14. R6+8 k5.4
15. C7.6 c2+2 16. C6+2 h1+3
17. H9+8 p3+1 18. H8-7 p3+1
19. H7+9 c2.3 20. C6+3 c3+5
21. A6+5 }end

Nguyen Hoang Kien 0-1 Tran Tien Thanh

FORMAT WXF
GAME
TIME 15""; 12""
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 10-07-2013

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3
5. H8+9 C8.9 6. R2+3 H7-8
7. C8.6 R1.2 8. R9.8 C2+4
9. P7+1 H8+7 10. E3+1 H7+6
11. P5+1 A4+5 12. H9-7 C2+2
13. H7+6 H6+7 14. P9+1 R2+6
15. H6+4 C9.5 16. A6+5 C5+3
17. C5+1 C2-1 18. K5.6 E3+5
19. R8+1 P5+1 20. C5+2 P7+1
21. H4-5 H7+5 22. C5-3 C5.4
23. C6.7 R2.4 24. K6.5 C2.5
25. E7+5 P7+1 26. H3-2 C4.5
27. H2+4 K5.4 28. R8-1 H3+5
29. H4+3 R4.7 30. R8.6 K4.5
31. R6+6 H5+7 32. E1+3 R7.2
33. K5.6 }END

Ga_tctn
10-07-2013, 10:50 PM
biên bản ván 2 có vấn đề hả anh Thanh. nước 12,đỏ m9/7 tại sao đen ko đi p2-5. chiếu tướng ăn xe?????????