PDA

View Full Version : Ván đấu tại vòng 1 giải TLKD 2011skeleton
10-04-2011, 12:06 AM
Các ván đấu của Kỳ Siêu tại giải TLKD 2011

Ván 1: Phạm Tuấn Linh tiên hòa Nguyễn Tiến Cường - đang chờ biên bản


Ván 2: Bùi Khắc Hưởng tiên thắng Tạ Thanh Giang:

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9+1 4. R2+6 P3+1 5. C8.7 H2+3 6. P7+1 H3+4 7. P7+1 H4+5 8. H3+5 C5+4 9. A4+5 R9.6 10. C7+2 A6+5 11. E3+1 K5.6 12. R2-6 E3+1 13. H8+7 C2.5 14. P9+1 R6+4 15. R9+3 C+.9 16. P3+1 R6.3 17. R9.1 C5+5 18. E7+5 R3+2 19. R2+7 R3.5 20. R2.3 K6.5 21. P7+1 R1.3 22. P7+1 A5-6 23. P7.6 R3+4 24. R3+2 R3.8 25. E1-3 R8+5 26. R1.3 A4+5 27. P6+1 R5-3 28. R+-3 R8-7 29. R-.8 R5.3 30. R8+5 R8.5 31. P3+1 P5+1 32. P3.4 P5+1 33. P4+1 R3-1 34. P4+1 R5.3 35. P6.5 A6+5 36. R3+3 A5-6 37. P4+1

Ván 3: Minh Ngọc (VS) tiên Hòa Trần Trung(KS):

1. P7+1 P7+1 2. H8+7 H8+7 3. C2.5 H2+3 4. H2+3 R9.8 5. R1.2 A4+5 6. R2+6 E3+5 7. C8+2 C8.9 8. R2+3 H7-8 9. R9+1 H8+7 10. H7+6 P3+1 11. R9.7 P3+1 12. R7+3 H3+4 13. C5.6 H4+2 14. R7.8 C2.4 15. C6+5 A5+4 16. R8+2 R1.3 17. E7+5 H7+8 18. R8.5 H8+9 19. H3+1 C9+4 20. R5.1 C9.5 21. A4+5 R3+5 22. R1.5 R3.4 23. R5-3

Ván 4: Nguyễn Hồng Thanh (VS) tiên Hòa Lê Việt Hùng (KS):

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P5+1 A4+5 6. H8+7 P3+1 7. R2.3 C8-1 8. P5+1 C8.7 9. R3.4 P5+1 10. H7+5 E3+5 11. R4.7 H7+5 12. R7.6 C7+2 13. R6-2 C2+4 14. H5+4 R1.4 15. R6+5 A5-4 16. C5+4 H3+5 17. C8.5 H5-3 18. R9.8 C2-2 19. R8+4 R8+3 20. R8.6 C7.5 21. R6+3 C5+4 22. E3+5 R8.6 23. R6.7 P5+1 24. H4-5 P5+1 25. H3+5 C2+2 26. P7+1 P3+1 27. R7-3 C2.7 28. P9+1 C7+2 29. R7.2 A6+5 30. A4+5